Social Welfare Lesson in Italy Applied for single Parents in Thailand

Authors

  • วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์
  • กัญญาวีร์ เทพประภักษ์ ศรีบุรี

Keywords:

Single-Father, Single-Mother, Single Parent Families, Social Welfare

Abstract

This research objective is to study the social welfare of single-parent families in Thailand and Italy. Concepts and data were based on social welfare for single moms in Italy. This allowed us to compare and understand the occurrences in order to provide better care for our own social welfare program for single- parent families in Thailand. Ergo, this allows a case study review between the cause and effect of single parent families and social welfare for single-parent families between Italy and Thailand. It is found that in Italy case files, the clarification regarding national law and welfare is objective towards this exact problem. This is contrary to the situation in Thailand. While the tendency of most single-parent families are greater than traditional families with both Parents; the cause and effect requirements are similar; however, there is no specific welfare plan for these particular group of single-parent families. Thailand has many single-parent families who are poor and unable to sufficiently take care of their families. Therefore, the government of Thailand should apply a social
welfare program learned from Italy’s very own single-parent family solutions with the following: 1. The right amount of maternity leave and paid compensation.2. Occupation Allowance.3. Increase daycare centers and extend their service hours until 18:00.4. Tax deduction for private sectors to hire single parents. 5. Issue legal measures for compulsory performance of fatherly responsibility. In conclusion, the significance of promoting long term happiness for single-parent families should be held in order to resolve social problems, and decrease the gap of social welfare in Thailand. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

กมลพร พันพึ่งและคณะ.(2550). การจัดการของรัฐต่อความต้องการของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว.ค้นเมื่อ[20 เมษายน 2557]จาก http//: www.ipsr.mahidol.ac.th
กรมสุขภาพจิต. (2552). สารพันความรู้ประชากร.กรุงเทพฯ: วิทยาลัยประชาการศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.(2554). โครงสร้างของครัวเรือนอัตราการจดทะเบียนสมรสและการจด ทะเบียนหย่า.ค้นเมื่อ [20 เมษายน 2557] จาก http//: www.m-society.go.th/
กิติพัฒน์ นนทปัทมดุล. (ธันวาคม 2550). รัฐสวัสดิการ : เครื่องมือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม: เอกสารนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ประจำปี 2550 กรุงเทพฯ: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.
วิจารณ์ พานิช. (ม.ป.ป). “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” อนาคตสังคมไทย.ค้นเมื่อ [20 เมษายน 2557] จากhttp//:www.Tham_ manamai.blogspot.com/2009/071/blog-post-bll,mtml.7/7/2552
ชลลดา จารุศิริชัยกุล. (2555). เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างมีคุณภาพ. ค้นเมื่อ [30 เมษายน 2557] จากhttp//: www.th_th.facebook.com/.../ posts/164090590429195.
ณัฏฐ์ษา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. (ม.ป.ป.)ปัจจัยเกื้อหนุนการฝ่าวิกฤตของพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว.ค้นเมื่อ [2 พฤษภาคม 2557]
จาก http//: www.swhcu.net km/ mk. Articles/sw-km/100_s_m.html.
มนทชา ภิญโญชานนท์. (ม.ป.ป.) สภาพการดำเนินชีวิตกับการบริการสังคมของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว.ค้นเมื่อ[2 พฤษภาคม 2557] จาก http//: www.thaifamilystudy.com/report/ห้องที่ 4 สภาพการดำเนินชีวิตกับการบริการสังคมของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว.doc.pdf
มยุรฉัตร ทองดอนสนธ์. (2555).ประเด็นปัญหาครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว การเป็นคนชายขอบและความไม่เป็นธรรมของสังคมไทย. พิษณุโลก : คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร.
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว. (2551). สถานการณ์ครอบครัวพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยวในประเทศไทย.ค้นเมื่อ[ 2 พฤษภาคม 2557] จาก http//www.familynetwork.or.th
สถาบันครอบครัว.(ม.ป.ป). สถานการณ์เกี่ยวกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในประเทศไทย.ค้นเมื่อ[30 เมษายน 2557] จาก http//: www. Familynetwork.or.th./family/?q=node/ 120
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. (กรกฎาคม 2552).ครอบครัวไทยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านทางสังคมและประชากร.: เอกสารนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ประจำปี 2552. มหาวิทยาลัยมหิดล.
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม. (2550).สวัสดิการพื้นฐาน (Social Safety Net) :รากฐานความเป็นธรรมทางรายได้.กรุงเทพฯ : คณะทำงานการกระจายรายได้ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม.
สมชาย ปรีชาศิลปะกุล. (2551). ระบบกฎหมายไทยกับสภาวะแม่เลี้ยงเดี่ยว. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์. (2553). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสวัสดิการสังคม. นครปฐม: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
สุชาดา ตั้งทางธรรม. (2546). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาธารณะในสาระวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ. นนทบุรี:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สุภางค์ จันทวานิช. (2555). ทฤษฎีสังคมวิทยา. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรีย์พร พันพึ่งและกมลพร พันพึ่ง. (2552).การจัดการของรัฐต่อความต้องการของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว.ค้นเมื่อ [20เมษายน 2557] จาก http//: www.ipsr.mahidol.ac.th
เอื้อมพร พิชัยสนิธ. (2552). นโยบายเศรษฐกิจว่าด้วยสวัสดิการสังคม : บทวิเคราะห์ประสบการณ์ในประเทศตะวันตก.กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Education and Culture Lifelong Learning Programme .(2010). Research Report the Situation of Lone parents in Supermom (Kingdom Ireland) EU: Lifelong Program Leonardo da Vinci Transfer of Innovation.
Maija Aloha. (2007). Who cares aboutmothers in Italy?. International Master of Science in Social Work University of Göteborg.
Thomas Meyer& Nicole Breyer.(2550).อนาคตของสังคมประชาธิปไตย. แปลโดย สมบัติเบจศิริมงคล.(พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ :บริษัท เอส บี คอน ซัลตัล จำกัด.

Published

2019-09-04

How to Cite

ณัฐรุจิโรจน์ ว., & ศรีบุรี ก. เ. (2019). Social Welfare Lesson in Italy Applied for single Parents in Thailand. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University, 7(1), 187. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214620