การศึกษาเทคนิคการทำลวดลายผ้ามัดย้อมเพื่อสร้างอุปกรณ์สร้างลวดลายใหม่ของผ้ามัดย้อม

ผู้แต่ง

  • คณิน ไพรวันรัตน์

คำสำคัญ:

ผ้ามัดย้อม, ลวดลาย, อุปกรณ์สร้างลวดลาย

บทคัดย่อ

              งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเทคนิคและอุปกรณ์การสร้างลวดลายผ้ามัดย้อมในปัจจุบัน และวิเคราะห์เทคนิคและอุปกรณ์การสร้างลวดลายผ้ามัดย้อมเพื่อนำมาออกแบบอุปกรณ์การสร้างลวดลายใหม่ของผ้ามัดย้อม ซึ่งมีการดำเนินการวิจัย 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาอุปกรณ์การสร้างลวดลายผ้ามัดย้อมที่มีอยู่เดิม โดยใช้การทบทวนวรรณกรรม การสำรวจ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการทำผ้ามัดย้อม เพื่อหาแนวทางการพัฒนาอุปกรณ์การสร้างลวดลายใหม่ของผ้ามัดย้อม และระยะที่ 2 การวิเคราะห์และทดลองอุปกรณ์การสร้างลวดลาย โดยวิเคราห์ผลการศึกษาในระยะที่ 1 แล้วนำมาทดลอง ประยุกต์ใช้ในการออกแบบอุปกรณ์การสร้างลวดลายใหม่

            ผลการวิจัยพบว่า ระยะที่ 1 เทคนิคการมัดย้อมหรือการกันสี จะมีทั้งหมด 6 เทคนิคได้แก่ มัดลวดลายอิสระ มัดลายวงกลมและจุด ลายผ้าย่น พับแล้วมัด พับแล้วหนีบ และการเย็บ และระยะที่ 2 พบว่า จากผลการศึกษาระยะที่ 1 ในเทคนิคการหนีบผ้านั้น ผู้ศึกษาได้นำมาพัฒนาเป็นอุปกรณ์คัดลายต่างๆได้ คือ แผ่นไม้ แผ่นอะครีลิค และแผ่นโลหะ ทั้งนี้ผู้ศึกษาพบว่าผ้ามัดย้อมที่ผลิตด้วยแผ่นโลหะจะติดลายได้อย่างชัดเจนที่สุด เนื่องจากแผ่นโลหะมีการกระจายแรงกดได้ดี มีความแข็งแรงทนต่อแรงกด ไม่เสียรูปขณะโดนความร้อน ไม่ดูดซึมสีย้อมผ้า อีกทั้งยังพบว่าสามารถผลิตลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของบุคคลและสถานที่นั้นได้ และได้ลวดลายที่เกือบจะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของผ้ามัดย้อมให้มีอัตลักษณ์เฉพาะอีกทางหนึ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

References

References
Chanoknart Mayusoh. (2012). Art of Fabric PatternsDesigning by Tie-dyeing using Natural Dyes: Examining only types, forms, techniques, and processes of creating patterns through tie-dyeing and dyes derived from nature. Suan Sunandha Rajabhat University.
Gleser, Virginia. (1999). Tie-Dye: the how-to book. Summertown: Book Publishing Company.
Orapan Aumpantong. Interviewee 23 September 2017.
Saowanee, K. (2014). Tye-dye. Bangkok: Pap-pim.
Sasitorn, S. and Savitri, A. (2013). Tye-dye. Bangkok: MIS Company Limited.
Viroon, T. (1994). 2D design. Bangkok: OS printing house.
Yupinsri, S. (1989). Design of pattern fabric, batik and tie dye. Bangkok: D. D. Bookstore.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06/30/2019