การเลือกรับบริการร้านนมสดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • เอมอร เจียรมาศ

คำสำคัญ:

ร้านนมสด เทศบาลนครหาดใหญ่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บทคัดย่อ

               งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับบริการร้านนมสดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นการสำรวจด้วยการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการร้านนมสดและลูกค้าควบคู่กับการสำรวจพื้นที่ในเวลาเดียวกัน พร้อมกับการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับร้านนมสดและกลยุทธ์การตลาด โดยเก็บข้อมูลจากลูกค้าและผู้ประกอบกิจการรวมทั้งสิ้น 66 คน

              พฤติกรรมของลูกค้าที่เป็นเชิงบวกมากจากแรงจูงใจที่ทราบข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์และเล่าต่อกัน และผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่ต้องการหารายได้และบางแห่งเป็นการสืบทอดกิจการของครอบครัว โดยมีนักเรียนและนักศึกษาเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ ซึ่งนิยมเข้ารับบริการช่วงเวลา 19.00-20.00 น. การวิจัยนี้มุ่งเน้นวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า 1) ผลิตภัณฑ์ ร้านนมสดส่วนใหญ่ไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะของร้านตนเองและไม่มีการสร้างสรรค์สินค้าใหม่ ๆ ขึ้นมา 2) ราคา เป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบกิจการนำมาพิจารณาประกอบทุกครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 3) ช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งมีเพียงบางร้านเท่านั้นที่ให้บริการจัดส่งแก่ลูกค้าโดยตรง และการบริการเช่นนี้ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก 4) การส่งเสริมการตลาด ร้านนมสดต่างนิยมหันมาให้ความสำคัญและใช้ประโยชน์จากการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5) บุคลากร ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบเป็นอย่างดี บางร้านก็มีนักเรียนและนักศึกษาสมัครเข้ามาทำงานพิเศษ 6) ลักษณะทางกายภาพ ร้านที่มีทำเลอยู่ใกล้กับสถานศึกษาจะได้เปรียบกว่าร้านนมสดในย่านอื่นและ 7) กระบวนการให้บริการ ทุกร้านต่างนำกลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ประโยชน์ แต่ทว่า ทุกร้านต่างประสบปัญหาไม่มีพื้นที่จอดรถ เพื่อรองรับลูกค้าทุกคน โดยแต่ละร้านไม่มีเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน

Downloads

Download data is not yet available.

References

References
Canny, I. U. (2013). The Role of Food Quality, Service Quality, and Physical Environment on Customer Satisfaction And Future Behavioral intentions in Casual Dining Restaurant. Palembang, Indonesia: Palembang University
Chongsathitwatthana, P. (2005). Marketing Management: Analysis, Strategies and Decision Making (in Thai). (7 th ed.). Bangkok: Thammasat University Press.
Hat-Yai Municipality. (2015). General information. Retrieved March 31, 2019 from http://www.hatyaicity.go.th
Heung, V. C., & Gu, T. (2012). Influence of Restaurant Atmospherics on Patron Satisfaction and Behavioral Intentions. International Journal of Hospitality Management, 31(4), 1167-1177.
Inthra, N. (2008). A Retails Business Strategy in Khuntan District, Chiangrai Province (in Thai). Chiang Rai: Faculty of Business, Chiang Rai Rajabhat University.
Johnson, M. D., Anderson, E. W., & Fornell, C. (1995). Rational and Adaptive Performance Expectations in a Customer Satisfaction Framework. Journal of Consumer Research, 695-707.
Juisiri, S. & Rojanasang, C. (2010). Strategic Planning and Control (in Thai). (9th ed.). Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University.
Kotler, P., & Armstrong, G. (2004). Principles of Marketing. (10th ed.). NJ: Pearson Prentice Hall.
Liu, Y., & Jang, S. S. (2009). Perceptions of Chinese Restaurants in the US: What Affects Customer Satisfaction and Behavioral Intentions? International Journal of Hospitality Management, 28(3), 338-348.
Meethawornkul, S. (2011) The Holistic Marketing Concept. Modern Management Journal (in Thai), 9(2), 10-15.
Oliver, R., & Rust, R. (1994). Service Quality: Insights and Managerial Implication from the Frontier. New York: Sage.
Pharktoop, P. & Eiamsamut, S. (2012). Adaptation Strategies for the survival of Small Retailers in Samutsakhon Municipal Area, Samutsakhon province (in Thai). Nakhon Pathom: Silpakorn University.
Pholsri, C. (2006). Adaptation Strategies of Small Stores in Ubon Ratchathani Municipality. Ubon Ratchathani. Journal of Graduate School, Pitchayatat (in Thai), 2(1), 89-97.
Phongphaew, A., Rattananaka, N., Na-nakhorn, S., & Latthasaksiri, P. (2018). Factors Influencing Buying Behavior Towards Cows Liquid Milk. Journal of Development Administration Research. (in Thai), 8(1), 26-30.
Ryu, K., & Han, H. (2010). Influence of the Quality of Food, Service, and Physical Environment on Customer satisfaction and Behavioral Intention in Quick-casual Restaurants: Moderating Role of Perceived Price. Journal of Hospitality & Tourism Research, 34(3), 310-329.
Santiwong, T. (2006). Consumer Behavior in Marketing (in Thai). (11th ed.) Bangkok: Prachumchang 2003.
Sereerat, S., Laksitanon, P., Sereerat, S. & Patavanich, O. (2003). Marketing Management (in Thai). Bangkok: Thammasan.
Sheth, J. N., & Mittal, B. (2004). Customer Behavior: A Managerial Perspective. (2nd ed.). Ohio: South-Western.
Sirijanusorn, A. (2009). Family Business Succession: Procession of Building Relationships for Survival and Sustainability. Suddhiparitad, 107-123.
Smithikrai, C. (2011). Customer Behavior (in Thai). (2nd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06/30/2019