การสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ที่มีอิทธิพลส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าหรูหราของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • นันท์ชนก ดาวล้อมจันทร์
  • สวัสดิ์ วรรณรัตน์

คำสำคัญ:

การสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์, เฟซบุ๊ก, ค่านิยมทางสังคม, การตั้งใจซื้อ, สินค้าหรูหรา

บทคัดย่อ

               จุดประสงค์หลักของการทำวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาการสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก และปัจจัยค่านิยมทางสังคมที่มีอิทธิพลส่งผลต่อการตั้งใจซื้อของผู้บริโภคโดยการใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มลูกค้าสินค้าหรูหราที่ใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามด้วยจำนวนตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ (CMIN/DF = 1.46, GFI = 0.904, NFI = 0.919, RFI = 0.902, IFI = 0.932, TLI = 0.941, CFI = 0.972, RMSEA = 0.057) ผลการศึกษาพบว่าการสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กมีอิทธิพลส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าหรูหรา ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และค่านิยมทางสังคมมีอิทธิพลส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าหรูหราที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

References

References
Bong Ko, S., &Jin, B. (2017). Predictors of purchase intention toward green apparel products. Journal of Fashion Marketing and Management, 21(1), 70-87.
Bruyn & Lilien (2008). A Multi-Stage Model of Word-of- Mouth Influence Through Viral Marketing, International Journal of Research in Marketing 25(3):151-163
Cavender, R. & Kincade, D. H. (2014). Management of a luxury brand: Dimensions and sub-variables from a case study of LVMH. Journal of Fashion Marketing and Management, 18(2), 231- 248.
Cronbach, Lee. J. (1990). Essentials of Psychology Testing. 5th ed. New York: Harper Collins Publishers Inc.
Eiamwongsri M. (2016) Social value has affected to online shopping behavior and re purchasing of customer in Bangkok. Bangkok: Bangkok University
Ernest, D. J., A. V. Level, and M. Culbertson. (2005). Information-Seeking Behaviour for Recreational Activities and its Implications for Libraries. 33(1): 88–103.
Foosiri, P. & Wang, J. (2014). Factors Related to Consumer Behaviour on Luxury Goods Purchasing in China. University of the Thai Chamber of Commerce.
Hervio J. (2017). Wow! Thai people has addicted to luxury brand, more than 100 brand companies have penetrated to Thai market in 2 years
Jain, S., Khan, M. N., Mishra, S. (2015). Factors Affecting Luxury Purchase Intention: A Conceptual Framework Based on an Extensionof the Theory of Planned Behavior, Journal of Asia Business Studies, Vol.11 Issue: 1, pp.4-21,
Koubaa, Y., Ulvoas, G., & Chew, P. (2011). The dual impact of traditional and national cultural values on expatriate ethnic groups' attitudes and willingness to buy. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 23(5), 626-640.
Kreis, H., & Gottschalk, S. A. (2015). Relating Ewom Motivates To Ewom Channel Choice - Why Do We Post Where We Do?. Schmalenbach Business Review: ZFBF, 67(4), 406-429.
Kudeshia, C., & Kumar, A. (2017). Social eWOM: Does it affect the brand attitude and purchase intention of brands? Management Research Review, 40(3), 310-330.
Lee, E. (2013). Impact of Social Media on Consumer Behavior, Turku University of Applied Sciences.
Park, H. H., & Jeon, J. O. (2018). The impact of mixed eWOM sequence on brand attitude change: Cross-cultural differences. International Marketing Review, 35(3), 390-411.
Pattaraphisatewong, N. & Wanarat, S. (2013) Structural equation model of logistic system and its service. Bangkok: Kasetsart University.
Porter M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: Macmillan.
Rairayub, W. (2013) Clothing Purchasing Behaviors via Internet Medium of the Teenagers
Sakarya, S. (2014). Cultural differences in online shopping behavior: Turkey and the United Kingdom. International Journal of Electronic Commerce Studies. 4. 227-251.
Social media in pharma report (2017). Most pharmaceutical companies are creating social media teams to both manage their online social media presence - research and markets. Business Wire
Soloman, M., Bamossy, G. & Askegaard, S. (2002). Consumer Behavior: A European Perspective. Upper Saddle River. N.J: Pearson Prentice Hall.
Srisaard, B. (1995) Statistic method for research. Bangkok: Suviriyasarn
Sternthal, B. & Craig, C. S. (1982). Consumer Behavior: An Information Processing Perspective. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, Inc.
Tantrabundit, P. (2015). How online review and rating systems affect online consumer buying behavior in the hotel industry.
Tao, K., &Jin, Y. (2017). Cultural impacts on cognitive dissonance and eWOM/eNWOM. Communications of the IIMA, 15(1), 61-76.
Teeraard, P. (2012). Personality and Value have affected to female customer behavior in purchasing Louis Vuitton product. Bangkok: Srinakharinwirot University
Westbrook, R. A. (1987). Product / Consumption- Based Affective Responses and Post purchase Processes. Journal of Marketing Research. 24 (3). pp. 258-270.
Wu, M. S., Chaney, I., Chen, C. S., Nguyen, B., & Melewar, T. C. (2015) Luxury fashion brands. Qualitative Market Research, 18(3), 298-319.
Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) Delivering Quality Service - Balancing Customer Perceptions and Expectations, New York: The Free Press

Downloads

เผยแพร่แล้ว

12/31/2019