การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ผู้แต่ง

  • เมวิกา เมวิกา คำแสนราช คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • จำลอง โพธิ์บุญ

DOI:

https://doi.org/10.53848/irdssru.v12i2.238498

คำสำคัญ:

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA), เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน, อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ศึกษาทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนพร้อมกับประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม 3 ทางเลือก ได้แก่ (1) มีการดำเนินการตามแผนและยุทธศาสตร์ทุกด้าน ประกอบด้วย 4 กิจการเป้าหมาย (2) มุ่งเน้นการดำเนินการตามแผนและยุทธศาสตร์บางด้าน ประกอบด้วย 3 กิจการเป้าหมาย และ (3) มุ่งเน้นการดำเนินการตามแผนและยุทธศาสตร์บางด้าน ประกอบด้วย 2 กิจการเป้าหมายสำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) พบว่า ในทางเลือก 1 มีการดำเนินการตามแผนและยุทธศาสตร์ทุกด้าน คือทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุดต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งการดำเนินการตามทางเลือกดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม มีผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมน้อย แนวทางการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้พัฒนาโครงการควรให้ความสำคัญกับกฎระเบียบและปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และผู้ประกอบการควรคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทียบเท่ากับผลประกอบการเพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

References

United Nations Thailand. (2015). Thailand's Sustainable Development Goals. Retrieved from https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/

Kanokporn Sawangjang. (2008). Progressive Environmental Assessment. Department of Environmental Science Faculty of Science Silpakorn University, Nakhon Pathom.

Chamlong Poboon. (2017). Environmental assessment. All in one printing, Bangkok.

Jiranon Puttha and Chamlong Poboon. (2015). Strategic Environmental Assessment (SEA) of the Special Economic Zones Development Strategy: A Case Study of Kanchanaburi Province. Master of Science Thesis (Environmental management). National Institute of Development Administration, Bangkok.

Duangratchanee Tengsakul and Chamlong Poboon. (2015). Strategic Environmental Assessment of the Special Economic Zones Development Strategic Plan. Chiang Saen District Chiang Rai Province. Master of Science thesis (Environmental management). National Institute of Development Administration, Bangkok.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-12-2020

How to Cite

คำแสนราช เ. เ., & โพธิ์บุญ จ. . (2020). การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 12(2), 193–210. https://doi.org/10.53848/irdssru.v12i2.238498