ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่จูงใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยว ที่ ตลาดท่านา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • สรัญธร สนิทพันธุ์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • โชคชัย สุเวชวัฒนกูล คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คำสำคัญ:

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, นักท่องเที่ยว, ตลาดท่านา, จังหวัดนครปฐม

บทคัดย่อ

                 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่จูงใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดท่านา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 400 คน เครื่องมือคือ แบบสอบถามคำถามปลายปิด แบบเลือกตอบ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง Generation Y มีภูมิลำเนาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท จากการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่จูงใจให้เดินทางมาท่องเที่ยว พบว่าในภาพรวมนักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านบุคลากร (People) และด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) โดยปัจจัยเชิงประชากรและสังคมได้แก่ เพศ อายุ ภูมิลำเนา สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในระดับความเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05

Downloads

Download data is not yet available.

References

Channarong Mittisorn. (2015). Satisfaction of Thai tourists towards the marketing mix of night market, Anusarn market, Chiang Mai Province (Master’s thesis). Chiang Mai University. Chiang Mai.

Chonticha Saengpradub. (2013). An analysis of Thai tourist behavior towards tourism at Don Wai floating market Nakhon Pathom Province (Master’s thesis). Chiang Mai University. Chiang Mai.

Kanlaya Vanichbuncha. (2003). Use of SPSS for windows in data analysis. (10th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Kotler, P. (2003). Marketing Management. (11th ed.). Upper Sanddle River, NJ: Prentice Hall.

Lovelock, C., & Wright, L. (2007). Service marketing. Upper Sanddle River, NJ: Prentice Hall.

Nakhon Pathom Provincial Tourism and Sports Office. (2018). Number of tourists who came to Nakhon Pathom in 2017. Retrieved May 17, 2020, from https://nakhonpathom.mots.go.th/more_graph.php.

Nichaphat Surawattananon. (2019). Tourism and its role in driving the Thai economy is a necessary hero or a real hero? Retrieved May 17, 2020, from https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_29Oct2019.aspx.

Siriwan Serirat. (2009). Marketing management. Bangkok: Pattana Suksa.

Thichakorn Chariyaporn. (2017). Marketing factors influencing tourism Hua Hin night market of thai tourists (Master’s thesis). Bangkok University. Bangkok.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06/21/2021