การรับรู้การโฆษณาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟผงสำเร็จรูปทรีอินวันของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ศรัณภร มาลายะ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • ไกรพุฒิ กีรกะจินดา สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำสำคัญ:

การรับรู้การโฆษณา, การสื่อสารการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค, กาแฟผงสำเร็จรูปทรีอินวัน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะประชากรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟผงสำเร็จรูป ทรีอินวันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) ศึกษาการรับรู้การโฆษณาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟผงสำเร็จรูปทรีอินวันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคกาแฟผงสำเร็จรูปทรีอินวันที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำ นวน 400 คน ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลในเขตของกรุงเทพมหานครที่มีประชากรมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เขตสายไหม เขตบางแค เขตบางเขน เขตคลองสามวา และเขตบางขุนเทียน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟผงสำเร็จรูปทรีอินวันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) การรับรู้การโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โรงภาพยนตร์ โฆษณากลางแจ้งสื่อเคลื่อนที่ โฆษณาบริเวณที่ขายสินค้า สื่ออินเทอร์เน็ต และพรีเซ็นเตอร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟผงสำเร็จรูปทรีอินวันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่การรับรู้การโฆษณาในสื่อนิตยสารไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟผงสำเร็จรูปทรีอินวันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

References

เกร็ดความรู้ดอทเน็ต. (2557). [ออนไลน์]. กาแฟ 3 in 1 มีส่วนผสมอะไรบ้าง. [สืบค้นวันที่ 14 พฤษภาคม 2558] จาก http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc 1c5d5a.net/กาแฟ-3-in-1/

กิจจะ สุปันตี. (2553). ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟกระป๋องปรุงสำเร็จพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

กฤตพร ยังสุรกานต์. (2546). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟปรุงสำ เร็จชนิดผงทรีอินวัน (3 in 1) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ปริญญาโท ภาควิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2558). [ออนไลน์]. รายชื่อเขตในกรุงเทพมหานครเรียงตามจำ นวนประชากร. [สืบค้นเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558] จาก http:// stat.bora.dopa.go.th/stat/sumyear.html.

จรรยา ศฤงคารวัฒนา. (2554). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อ กาแฟสำเร็จรูปทรีอินวัน. การค้นคว้าแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ฉัตยาพร เสมอใจ. (2549). การบริหารการตลาด Marketing Management. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล. (2557). การสื่อสารการตลาด (ปรับปรุงใหม่). กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์.

ธนาคารกรุงเทพ. (2558). [ออนไลน์]. คอกาแฟไทยมีมากขึ้นส่งธุรกิจกาแฟสดใสทั้งตลาด. [สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2558] จาก http://www.bangkokbanksme.com/article/459

นธกฤต วันต๊ะเมล์. (2557). การสื่อสารการตลาด. กรุงเทพมหานคร : สำ นักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ปณิศา มีจินดา. (2553). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : Diamond in business world.

ปาริชาต สถาปิตานนท์. (2553). ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มาร์เก็ตเทียร์. (2558). [ออนไลน์]. ตลาดกาแฟสำเร็จรูป. [สืบค้นวันที่ 11 พฤษภาคม 2558] จาก http://marketeer.co.th/2015/03/coffee/.

วรพนิต ลิมปภาส. (2553). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เวคิน หลาบหนองแสง. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงทรีอินวันของประชากรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศศิกานต์ เกียรติไชยากร. (2551). การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เสริมกมล ใจสุวรรณ์. (2550). ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมซื้อกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องของผู้บริโภคในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

หทัยชนก มาตระกูล. (2548). การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสำเร็จรูปบรรจุกระป๋องของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-06-25