การวางแผนรณรงค์โฆษณาสินค้าเครื่องดื่มจัสซ่า โซดากลิ่นผลไม้

ผู้แต่ง

  • ชาญ เดชอัศวนง สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำสำคัญ:

การวางแผนรณรงค์โฆษณา, โฆษณาสินค้า, เครื่องดื่ม

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำวางแผนรณรงค์โฆษณาของสินค้าและบริการ โดยยกตัวอย่างสินค้าเครื่องดื่มจัสซ่า โซดากลิ่นผลไม้ ที่ผู้เขียนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำเป็นกรณีศึกษา ซึ่งประกอบด้วยประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ทั่วไป การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์คู่แข่งขัน การตั้งวัตถุประสงค์ การวางตำแหน่งสินค้า และกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา โดยผู้จัดทำแผนงานการรณรงค์โฆษณาสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปปฏิบัติในกระบวนการทำแผนงานการรณรงค์ได้อย่างเหมาะสม

References

กมลรัฐ อินทรทัศน์. (2561). สื่อโฆษณา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
กันต์ศิษฎ์ เลิศไพรงาม. (2551). Brand Positioning. กรุงเทพมหานคร : ไอ เอ็ม บุ๊คส์.
จิตพนิศา อุดมศิลป์. (2554). [ออนไลน์]. ลึกสุดใจ Consumer Insight แบบไหนถึงจะโดน. สืบค้นจาก https://positioningmag.com/13450
ชาญ เดชอัศวนง. (2562). การรณรงค์โฆษณาเครื่องดื่มจัสซ่า. แผนรณงค์โฆษณา. กรุงเทพมหานคร :
เฉลิมชัยชาญ.
มาร์เก็ตเธียร์. (2558). [ออนไลน์]. มอง “ตลาดเครื่องดื่ม” ก่อนมี “ภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล”. สืบค้นจาก https://marketeeronline.co/archives/24985
มาร์เก็ตเธียร์. (2562). [ออนไลน์]. ทำไมโค้กต้องเปิดใจสู้ศึกตลาดน้ำดำ. สืบค้นจาก https://marketeeronline.co/archives/99469
วรรณา ยงพิศาลภพ. (2562). [ออนไลน์]. แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม 2562-2564 : อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม. สืบค้นจาก https://www.krungsri.com/bank/getmedia/77793dc9-0214-4a51-9dd1-cd16af17ebcd/IO_Beverage_190503_TH_EX.aspx
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์. (2546). การวางแผนกลยุทธ์ : ศิลปะการกำหนดแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ.
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารออมสิน. (2565). [ออนไลน์]. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม. สืบค้นจาก ttps://www.gsb.or.th/getattachment/d3c44486-b58d-4df5-adcc-5254c9c69579/food_61_62.aspx
สาวิตรี รินวงษ์. (2562). (ออนไลน์). [ออนไลน์]. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/829861
สุภาภรณ์ พลนิกร. (2548). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง.
สุมาลี เล็กประยูร. (2556). การวางแผนรณรงค์โฆษณา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
เสรี วงษ์มณฑา. (2535). การวิจัยสำหรับนักโฆษณา. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์
Kotler, P. (2003). Marketing Insights from A to Z. (pp, 135- 138). New Jersey, John Wiley & Sons.
Ries, A., & Trout, J. (2001). Positioning: The Battle for Your Mind. (pp. 1- 5). New York, McGraw-Hill.
Sayre, N. (2005). Planner for Integrated Brand Communications. Mason, OH: Thompson Southwestern.
Thailandexhibition.com. (2562). [ออนไลน์]. โฆษณาสินค้าเครื่องดื่ม Glinter. สืบค้นจาก https://www.thailandexhibition.com/News/7414
Vanden Berge, B.G., & Katz, H (1999). Advertising principles: Choice, challenge, change. Lincolnwood, IL: NTC Business Books.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-26