การสื่อสารการตลาดสินค้าโอทอปเครื่องรางของขลังกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำสำคัญ:

การสื่อสารการตลาด, เครื่องรางของขลัง, โอทอป, กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ มุ่งศึกษาในประเด็นแนวคิดความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดการสื่อสารการตลาด สินค้าเครื่องรางของขลังโอทอปกรุงเทพมหานคร และการสื่อสารการตลาดสินค้าโอทอปเครื่องรางของขลังกรุงเทพมหานคร ที่พบว่ามีทั้งสิ้น 11 รูปแบบ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล การตลาดโดยตรง การร่วมกิจกรรมทางการตลาด การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การสื่อสาร ณ จุดซื้อ การสื่อสารแบบปากต่อปาก การสื่อสารผ่านเอกลักษณ์ของตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ซึ่งในแต่ละรูปแบบอาจมีสินค้าแค่บางประเภทที่มีการสื่อสารการตลาดแบบนั้น เช่น การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีเพียง 1 สินค้า ที่เลือกใช้การสื่อสารการตลาดรูปแบบนี้ ในขณะที่การสื่อสารการตลาดผ่านเอกลักษณ์ของตราสินค้า มีจำนวน 1 สินค้า ที่เลือกใช้การสื่อสารด้วยการเล่าเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค และมณีนาคามาเสริมให้สินค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้น ส่วนการสื่อสารการตลาดโดยใช้บรรจุภัณฑ์ของสินค้ามีการเล่าเรื่องผ่านบรรจุภัณฑ์จำนวน 1 สินค้า เช่นกัน

References

เกรียงไกร กาญจนโภคิน. (2562). Hybrid Event Marketing. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์.

เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม. (2555). หมัดเด็ดกลยุทธ์ Above & Below the Line ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: มติชน.

เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์. (2557). การวิเคราะห์การตลาดเพื่องานโฆษณา. (พิมพ์ครั้งที่ 7). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ. (2556). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพมหานคร: เลิฟ แอนด์ ลิฟ.

เชียงใหม่นิวส์. (2562). ดอกไม้ไหว้พระ ศรัทธาที่มาพร้อมความเชื่อ. สืบค้นจาก URL: https://www.chiangmainews.co.th/religious/921320/.

ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี. (2559). หลักการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์. (2555). ประวัติศาสตร์ผ่านพระเครื่อง: คติความเชื่อและพุทธพาณิชย์. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทัตเทพ. (2564). ทัตเทพ สินค้า/บริการ. Facebook. https://www.facebook.com/ThatTheph.

ไทยรัฐออนไลน์. (2564). เทียนบูชา...ไสยศาสตร์ พลังอาถรรพ์วัดพระสิงห์. สืบค้นจาก URL: https://www.thairath.co.th/lifestyle/travel/thaitravel/1665610.

บายศรี กนกกาญจน์. (2565). เกี่ยวกับบายศรี. สืบค้นจาก URL: https://www.facebook.com/baaisrikpcraft/ about_details

เบนาซิต เพียรรักษณ์ และศรัณย์ ธิติลักษณ์. (2564). คตินิยมของธุรกิจและสินค้าที่เกี่ยวกับความเชื่อ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 10(3) : 14-25.

ปิยะฉัตร ล้อมชวการ และคณะ. (2554). หน่วยที่ 8 การขายโดยพนักงานขายในฐานะเครื่องมือการสื่อสารการตลาด. เอกสารการสอนชุดวิชา 16353 การสื่อสารการตลาด, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

________. (2554). หน่วยที่ 11 เครื่องมือการสื่อสารการตลาด: กิจกรรมการตลาด. เอกสารการสอนชุดวิชา 16353 การสื่อสารการตลาด, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

พนิตสุภา ธรรมประมวล. (2563). การตลาดเพื่อชุมชน (Marketing for Community). กรุงเทพมหานคร: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.

พจน์ ใจชาญสุกิจ. (2558). Good Brand & Good Image ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด. กรุงเทพมหานคร: มติชน.

พระครูใบฎีกาทวีศักดิ์ ใต้ศรีโคตร ส่งสุข ภาแก้ว และพัชรี สายบุญเยื้อน. (2563). พุทธพาณิชย์ในสถาบันพระพุทธศาสนา. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. 7(11): 424-439.

โพซิชันนิ่ง. (2564). ศรัทธามาร์เก็ตติ้ง เหนือกว่าแบรนดิ้ง. สืบค้นจาก URL: https://positioningmag.com/9801.

ภณกุล ภวคุณวรกิตติ์. (2555). พุทธพาณิชย์และไสยพาณิชย์ในพุทธศาสนาเชิงปฏิบัติของไทย กรณีศึกษาวัดในจังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. (2564). บทที่ 8 ความเชื่อ (Beliefs) พิธีกรรม (Rituals) คาถาอาคม (Magic) ภาษา (Language) และคติชาวบ้าน (Folklore). สืบค้นจาก URL: http://www.udru.ac.th/oldsite/ attachments/elearning/02/13.pdf.

มูนไลท์ เลทเธอร์. (2564). Moonlight Leather กระเป๋าหนังแท้ 100%. Facebook. https://www.facebook.com/ moonlightleather/

ลัญจกร นิลกาญจน์. (2561). วัฒนธรรมความเชื่อ กับการจัดการศรัทธาของชุมชน. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 10(2): 11-20.

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร. (มมป.). Bangkok Brand ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร. มปท.

________. (2564). Bangkok Brand 2020-บัวบูชา. สืบค้นจาก URL: https://bkkbrand.com/products/690/

อภิชญา อยู่ในธรรม. (2554). การสื่อสารการตลาด หน่วยที่ 6 เครื่องมือการสื่อสารการตลาด การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อภิชัจ พุกสวัสดิ์. (2556). การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Tongmon Bangkok. (2021). กระเป๋าสตางค์ "นาคาเศรษฐี" เอาใจสายมูเตลู Moonlight ของดี Bangkok Brand [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=bRTD4piMVH4.

Tongmon. (2021). Naka Millionaire's wallet. Available from URL: https://www.facebook.com/TongMon-112294927316840.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-24