ทัศนะนักวิชาการอิสลามต่อการระงับข้อพิพาทว่าด้วยวงศ์ตระกูลด้วยกระบวนการจับฉลาก (อัลกุรอะฮ์)

  • อับดุลรอยะ บินเซ็ง Academy of Islamic and Arabic Studies, Princess of Naradhiwas University
Keywords: ทัศนะนักวิชาการ; ยืนยันวงศ์ตระกูล; จับฉลาก

Abstract

วงศ์ตระกูลเป็นเกียรติที่บุคคลจำเป็นต้องสงวนรักษาไว้ไม่ให้เกิดการสลับกัน เมื่อเกิดการสลับน้ำเชื้อ ตัวทารกจะด้วยเหตุการณ์ใด ลักษณะใดก็ตาม จึงจำเป็นต้องทำการชี้ชัดบุคคลกับเจ้าของตระกูลให้ได้  ในกรณีนี้นักวิชาการอิสลามใน วงศ์ตระกูลเป็นเกียรติที่บุคคลจำเป็นต้องสงวนรักษาไว้ไม่ให้เกิดการสลับกัน เมื่อเกิดการสลับน้ำเชื้อ ตัวทารกจะด้วยเหตุการณ์ใด ลักษณะใดก็ตาม จึงจำเป็นต้องทำการชี้ชัดบุคคลกับเจ้าของตระกูลให้ได้  ในกรณีนี้นักวิชาการอิสลามใน
อดีตมีทัศนะต่อการยืนยันวงศ์ตระกูลด้วยการจับฉลาก บทความนี้มุ่งศึกษาตำราฟิกฮฺของสำนักคิดอิสลามทั้งสี่สำนัก คือ ฮะนะฟียะฮ์ มาลิกียะฮ์ ชาฟิอียะฮ์และฮะนาบีละฮ์ โดยการวิเคราะห์ เปรียบเทียบทัศนะและสรุปผล ทำการศึกษาความหมายทั้ง
ทางภาษาและทางวิชาการ หลักฐานของการจับฉลากในการยืนยันวงศ์ตระกูล ทัศนะนักวิชาการอิสลามต่อการยืนยันวงศ์ตระกูลด้วยการจับฉลาก ซึ่งมีทัศนะต่างกันเป็น 2 ทัศนะ คือ อนุมัติ ซึ่งเป็นทัศนะของKharijah  bin Said; Aban bin Othman; Ibn  
Sireen; Omar bin Abdul Aziz; Imam as – Shafi-e; al – Zhahiriyah; Ibn Qayyim และไม่อนุมัติซึ่งเป็นทัศนะของ al – Sha’ bi; al – Nakha-e; Shuraih; al – Hasan al – Basri; al – Hanafiah. นอกจากนั้นแล้ว นักวิชาการอิสลามยังเห็นว่าการจับฉลากกับ
การใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านอัตลักษณ์บุคคล(กออิฟ)ในการยืนยันตัวบุคคลว่าอยู่ในอยู่ในสถานะเดียวกัน กล่าวคือ  ไม่มั่นใจในความเที่ยงตรงของผลที่ได้จากทั้งสองวิธี แต่ด้วยปัจจุบันความเจริญทางนิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคลด้วยสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ผลของการตรวจพิสูจน์เป็นที่ยอมรับในทุกระดับ จึงเห็นควรใช้ผลการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กันกับการจับฉลากและการชี้ชัดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอัตลักษณ์ (กออิฟ)

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.Abdul Munim, Mahmood Abdul Rahman. (n.d.). Mu’jam al - Mustalahat wa al - Alfaz al - Fiqhiyah. al - Qahirah:
Dar al - Fadhilah.

2.Abu Dawood, (2009). Sulaiman bin al – Asash al – Azdi al - Sajistaniy. Sunan Abi Dawood, al - Muhaqqiq,
Shuaiyb al - Arnauoot, Dar al – Risalah al- Alamiyah.

3.Abu Dawood, Abi Toyyib Muhammad Shamshuddin al – Abadi. (2001). Aunun al - Ma’bood. al – Qahirah:
Dar al – Hadhith, n. p.

4.al – Andelusi, Muhammad bin Yosof al – Andelusi. (1993). Tafsir al – Bahr al – Muheet. Bairut:
Dar al – Kutub al - Ilmiyah.

5.al – Bayati, Abd al - Ghafoor Muhammad Ismail al – Bayãti. (2013). al – Tashri’ al – Qadha - e fi al - Qur-an.
Bairut: Dar al – Kutub al - Ilmiyah .

6.al - Bukhari, Imam al – hafiz abi abduLah Muhammad bin Ismail al – Bukhari. (2000). Dar al - Salam,
Riyadh. 2.

7.al – Ghazali, (n. d). Mustasfa. Al - Madinah Saudiarabia.

8.al - Jassas, Abi Bakr Ahmad bin Ali al - Raziy al – Jassas. (1992). Ahkam al – Quran, Dar al – Ihyaa’ al –
Turath al – Arbiy, Bairut.

9.al – Kharsi, Abi abd Lah Muhammad. (1317). Mukhtazar Khalil, Matba-ah al- Kubra al- Amiriah, T2.

10.al – Mardawi, Abu al – Hassan Ali bin Muhammad bin Habeeb al – Bazri. (1971). Adab al - Qadhee, Matba-ah
Baghdad, Iraq.

11.al – Marzuqi, Aishah Sultan Ibraheem. (2000). Isbath al- Nasab fi dau - I al - Mu’tayat al – Ilmiyah al –
Muasarah Dirasah tashiriyah Muqaranah. Jamiah al - Qahirah.

12.al – Musuli, Abdullah bin Mawlood al – Musuli. (1998). al – Iktiyaar li Ta’lil al – Mikhtar, Dar al – Ma’rifah,
Bairut.

13.al – Nawawi, al – Nawawi Abi Zakarya Yahya bin Sharaf al - Nawawi al - Dimasqi (n. d). Maktabah al -
Salafiah Madinah al - Muanwwarah. (n.p.).

14.al – Qarafi, Shihabuddin Abi al - Abbas Ahmad bin Idris bin abd Rahman al - Sonhaji al – Qarafi. (1998).
al- Furooq anwar al - Burooq fi Anwar al- Furooq, Dar al – Kutub al – Ilmiyah, Bairut.

15.al–Qal– ãji Muhammad Rawas al – Qal- aji wa Sawdik Hamid al – Qanibi. (1985). Mu’jam Lugah al –
Fuqaha’, Dar al – Niqash, Bairut.

16.al - Qurtubi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al – Ansariy al – Qurtubi. (2002). al – Jami’ li Ahkam
al – Qur-An, Dar ihyat al – Turath al- Arabi, Bairut.

17.al – Sayuti, Jalaluddeen Abd Rahman. (1983). al – Ashbah wa al – nazha - ir fi Qawa –id wa Furoo’ Fiqh
as – Shafi –ie. Dar al – Kutub al Ilmiah, Bairut.

18.al – Shafi -e, Muhammad bin Idris. (2001). al- Um, Dar al- Wafaa’, al- Mansorah.
al – Shatibi, al - Muwafaqaat. (n. d). Dar Ibn affan.

19.al - Shawkani Muhammad bin Ali bin Muhammad al – Shawkani. (1982). Nailu Aotor, Dar ibn Qaiyim,
al - Saudiah.

20.Ibn Arabi, Abi Bakr Muhammad bin Abdullah al – Ma’roof bi Ibn Arabi. (n. d). Ahkam al –Quran,
Dar al –Kutub al – Ilmiyah, Bairut.

21.Ibn Qayyim, Samsuddin abi Abd Lah Muhammad abi Bakr al - Zarie al-Dimasqi. (1953). al – Turuk al –
Hukmiah fi al – Siyasah al - Shar –iyah. Matabah al Sunnah al – Muhammadiah. al-Qahirah.

22.Ibn Qayyim, Samsuddin abi Abd Lah Muhammad Abi Bakr al - Zarie al-Dimasqi. (1998). Zad al – Ma –
aad fi Hahyi kairi al - Bariyah, al- Risalah Publishers, bairut - Lubnan T3.

23.Ibn Rushd, Muhammad bin Ahmad Muhammad bin Ahmad Ibn al - Rushd al – Qurtubi. (1999). Bidayah
al – Mujtahid wa Nihayah al - Muktasid. Dar ibn Hazmi, Bairut.

24.Ibn Ãbidin, Muhammad Amin. (2003). Raddun al - Muhtar ala al - durri Mukhtar Sahr tanwir al Absar.
Dar alimi al - Kutub, Riyahd.

25.Ibn Humam, Kamaluddin Muhammad bin Abd Wahid al-Siwasi. (2003). Sharh Fath al - Qadeer, Dar al –
Kutub al Ilmiah, Bairut.

26.Lujnah min Ulamã’ al – Azhar. (1995). al – Muntakhab fi Tafsir al – Qur-an, al –Majlis al – A’la lil Shu’aon
al - Islamiyah, Mu a’ssasah al - Ahram, Misr. [Online]. URL: http: // www. altafsir. com[ Accessed,
28 October 2014]

27.Shaik Sadah, Shaik Abd Rahman Muhammad al – Ma’roof Shaik Sadah. (1997). Majma’ al – Anhar fi Sharh
Multaqa al- Abhar. Dar al- Kutub al – Ilmiyah, Bairut.
Published
2018-01-25
How to Cite
บินเซ็งอ. (2018). ทัศนะนักวิชาการอิสลามต่อการระงับข้อพิพาทว่าด้วยวงศ์ตระกูลด้วยกระบวนการจับฉลาก (อัลกุรอะฮ์). Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 5(1), 128-136. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/110106
Section
บทความวิชาการ