Political Science and Public Administration Journal

ISSN 2630-0435 (Print)

ISSN 2630-0699 (Online)

Vol.12 Supplemental Issue 2 (July-December 2021)

 

วารสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโณทัย วัฒนาพร เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2564 โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับเพิ่มเติมจะประกอบด้วยบทความที่กองบรรณาธิการคัดเลือกจากคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เคยเป็นลูกศิษย์ หรือผู้ที่เคยร่วมงานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อโณทัย วัฒนาพร จำนวน 6 บทความ

Published: 2021-08-31