ความสัมพันธ์ ระหว่าง คุณภาพการบริการ การตระหนักรู้ในตราสินค้า กับความพึงพอใจด้านราคา ขนส่งพัสดุบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรส จำกัด ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร

  • ปุณณดา จิตรักญาติ 
  • ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
คำสำคัญ: คุณภาพบริการ, ความพึงพอใจด้านราคา, การตระหนักรู้ด้านราคา, เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษา คุณภาพการบริการ ของบริการขนส่งพัสดุ เคอรี่เอ็กซ์เพรส ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร2)เพื่อศึกษา การตระหนักรู้ในตราสินค้า ของบริการขนส่งพัสดุ เคอรี่เอ็กซ์เพรส ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร3)เพื่อศึกษา ความพึงพอใจด้านราคา ของบริการขนส่งพัสดุเคอรี่เอ็กซ์เพรส  ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร4)เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพการบริการ กับความพึงพอใจด้านราคา ขนส่งพัสดุ เคอรี่เอ็กซ์เพรส ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร5)เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง การตระหนักรู้ในตราสินค้า กับความพึงพอใจด้านราคา ขนส่งพัสดุ บริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรส ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร โดยทำการสำรวจผ่าแบบสอบถามจานวน 400 ชุด ผ่านวิธีการเลือกใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่เคยใช้บริการขนส่งพัสดุ บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส จำกัด ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเก็บข้อมูลในช่วงเดือน มีนาคม 2562 ถึง เมษายน 2562 เครื่องมือที่ใช้การศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม สำหรับค่าสถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ One -Way ANOVA สถิติ  LSD และการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)  ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ รายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000  บาท คุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก การตระหนักรู้ถึงตราสินค้าทั้ง  2 ด้าน ภาพรวมในระดับมาก ความพึงพอใจด้านราคา 6 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ  การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่างกัน ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจด้านราคา ขนส่งพัสดุเคอรี่เอ็กซ์เพรส ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05  คุณภาพการบริการ และการตระหนักรู้ในตราสินค้า พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับความพึงพอใจด้านราคา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2020-12-28