การพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ผู้แต่ง

  • komkrit Chankajon ndc

คำสำคัญ:

การพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา, การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

บทคัดย่อ

          การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การแข่งขันในเวทีโลก จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนและพัฒนาทางด้านกำลังคนให้ตรงตาม  ความต้องการของสถานประกอบการ และมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  ของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคการค้าเสรี โดยในการวางแผนการพัฒนากำลังคนจำเป็นต้องมีข้อมูลทางด้านประเภทของสถานประกอบการ คุณลักษณะของกำลังคนที่ต้องการ  ข้อมูลและความต้องการแรงงานหรือการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการเพื่อให้สามารถพัฒนากำลังคนได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศโดยการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการ   ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการยอมรับในความสามารถและได้รับ  คุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์และความรู้ เพื่อใช้คุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-03