A construction of ASEAN citizenship test for Matthayomsuksa 4-6 students

Main Article Content

ธัญธิดา โชคคณาพิทักษ์
วารุณี ลัภนโชคดี
ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ

Abstract

         The purposes of this research were to construct, validate, establish the norms, and construct the manual of the ASEAN citizenship test for Matthayomsuksa 4-6 students. Research samples consisted of 1,016 Matthayomsuksa 4-6 students who studied in school under the secondary education service area office 4 in second semester, academic year 2017. The ASEAN citizenship test comprised of 66 items, aimed to assess 11 ASEAN citizenship characteristics. Each situational question contains 5 choices with 1-5 score.


          The research results showed that the test was efficient. The significant findings were as the followings. 1) The content validity of the ASEAN citizenship test, investigated by calculating the item objective congruence index (IOC), was in the range of 0.60-1.00. 2) The item discrimination index was in the range of 0.20-0.69. 3) The construct validity was investigated by confirmatory factor analysis. Chi-square=801.33; df=1,582; p=1.00; RMSEA=0.00; GFI=0.92; AGFI=0.90. 4) Cronbach’s alpha reliability coefficients for 11 characteristics were 0.92, 0.93, 0.94, 0.96, 0.95, 0.95, 0.95, 0.96, 0.96, 0.95, and 0.94 respectively, and for the whole test was 0.92. 5) The local norms for the ASEAN citizenship test interpretation presented in the form of normalized T-score in the range of T19-T92. 6) The manual of the ASEAN citizenship test was suitable and contained all important elements, easy to understand, and convenient to use.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)

References

โกศล จิตวิรัตน์, และเนตร์พัณณา ยาวิราช. (2559). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปขั้นต้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงในลักษณะเชิงพลวัต. วารสารสมาคมนักวิจัย, 21(1), 154-165.

ชวลิต ชูกำแพง. (2549). เอกสารประกอบบทเรียน การประเมินการเรียนรู้. มหาสารคาม: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ธีระพันธ์ ธีรานันท์. (2555). เอกสารประกอบคำบรรยาย การอบรมการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. (2547). วผ 401 การวัดประเมินการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พรทิพย์ ไชยโส. (2545). เอกสารคำสอนวิชา 153521 หลักการวัดและการประเมินผลขั้นสูง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พิชาติ แก้วพวง. (2558). อาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6. กรุงเทพฯ: แม็คเอ็ด ดูเคชั่น.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2555). เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 2000111 วิชาอาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 2555 โปรแกรมสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. สืบค้น 28 กรกฎาคม 2559, จาก https://www.gotoknow.org/posts/505876

เยาวดี วิบูลย์ศรี. (2545). การวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ล้วน สายยศ, และอังคณา สายยศ. (2543). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สุวีริยาศาส์น.

วิสูตร โพธิ์เงิน. (2560). ความเป็นพลเมืองอาเซียนของเยาวชนไทยระดับประถมศึกษา. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 20(1), 246-256.

ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข. (2557). คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน คุณลักษณะของนักเรียนอาเซียนสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน. สืบค้น 23 ตุลาคม 2559, จาก https://www.anantasook.com/asean-children-characteristics/

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2544). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย.

สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. (2554). สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์: เทคนิคการใช้โปรแกรม Lisrel. กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่งคง การพิมพ์.

Gauthier, M. (2013). The ASEAN and the idea of a global citizenship. GSTF International Journal of Law and Social Sciences, 3(1), 36-41.