ถอดบทเรียนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน

กรณีศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่องการค้ามนุษย์

Authors

  • นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

สื่อการเรียนการสอน, สิทธิมนุษยชนศึกษา, การค้ามนุษย์, การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก

Abstract

Human rights education is significant for our Thai society because it has not been widely acknowledged and well perceived, especially human trafficking issue. Therefore, the design of teaching tools remains challenging and requires much development. This research paper aims to present the development of human trafficking education according to problem-based instruction and the experiment of applying teaching tools in three classrooms located in Samut Sakhon. Lastly, it provides guidelines for effective application in human trafficking education.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-06-07

How to Cite

กรรณรัตนสูตร น., & นาคอุไรรัตน์ พ. (2018). ถอดบทเรียนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน: กรณีศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่องการค้ามนุษย์. RUSAMILAE JOURNAL, 39(1), 69–82. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/article/view/127700