การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับหลักสูตรท้องถิ่นผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

Main Article Content

ปราโมทย์ สิทธิจักร
วิไลวรรณ แสนชะนะ

Abstract

This research aims to study a model of learning and online social network management system for local curriculum and using the model for developing the LMS on mobile devices for promoting the learning achievement for high school students. The research divided into three stages; Stage 1: studying the model of LMS for local curriculum. This stage used focus group for collecting users’ requirements and used questionnaires with 167 students, teachers and local philosophers for  confirming the users’ requirements. The results in this stage showed that the LMS consisted of five functions: 1.1) user management 1.2) content management 1.3) social networks interaction 1.4) warning system and 1.5) learning progression report. Stage 2: development of the LMS in the form of hybrid mobile application and responsive web design. Stage 3: creating a model of teaching and learning for local curriculum via mobile devices; assessment of the satisfaction towards the efficiency of system and content; and assessment of the achievement and learning retention, comparing with the control group. The results showed that users were highly satisfied with this LMS. The efficiency of the course content was higher than 80/80. Both post-test score and learning retention of the experimental group were significantly higher than the control group (p < .05).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article