Published: 2017-12-28

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าวจังหวัดนครราชสีมา: สถานการณ์ปัจจุบัน ความเชื่อมโยง ปัญหา และแนวทางการพัฒนา

ศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้มสกุล, ทวี วัชระเกียรติศักดิ์, ดวงพร กิจอาทร, สุวรรณา เตชะธีระปรีดา

119-143