กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 เพื่อสร้างการรับรู้ของเครือข่ายวิสาหกิจ กรณีศึกษา เครือข่ายวิสาหกิจ แปรรูปไหม (Silk Cluster) จังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

ชัชวาลย์ ศรีหมื่นไวย์

Abstract

This study aimed to study perceptual behaviors of Silk Cluster, Nakhon Ratchasima Province and to study factors on integrated marketing communication affecting to perceptions of Silk Cluster, Nakhon Ratchasima Province.  Samples were 254 entrepreneurs in Silk Cluster, Nakhon Ratchasima Province, both of midstream and downstream industry, in the area of 20 districts as; Bua Lai Minor District, Sida Minor District, Bua Yai District, Kaeng Sanam Nang District, Khong District, Non Daeng District, Prathai District, Lam Thamenchai Minor District, Mueang Yang Minor District, Chum Phuang District, Phimai District, Huai Thalaeng District, Chakkarat District, Nong Bunmak District, Soeng Sang District, Khon Buri District, Chok Chai District, Pak Thong Chai District, Soeng Sang District and Sikhio District.  Research solution were documentary research, interview, focus group discussion and questionnaire.  Data were analyzed by descriptive statistics to find mean and percentage.  The results revealed that thee were consistencies in all aspects as; Silk Cluster, Nakhon Ratchasima Province had its medium level of perception on activities about industrial promotions and developments of Industrial Promotion Center Region 6 and tended to have more perception in high level. Silk Cluster also had its low level of perception on communications of Industrial Promotion Center Region 6 in all media; while consideration in each medium it was found that direct mailing of newsletters form agencies, direct calls from agencies, direct appointment with officers and introduction of organizations in exhibition/trade fair/training/seminar made its perception in high level. Perception on benefits as member was in high level.

Keyword: Integrated Marketing Communication; Cluster network
; Perception

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) แปรรูปไหมจังหวัดนครราชสีมา และศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) แปรรูปไหม จังหวัดนครราชสีมากลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ประกอบการในกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) แปรรูปไหม จังหวัดนครราชสีมา ในกลุ่มอุตสาหกรรมกลางน้ำ และปลายน้ำ ในเขตพื้นที่ 20 อำเภอ รวม 250 ราย คือ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ อ.บัวลาย อ.สีดา อ.บัวใหญ่ อ.แก้งสนามนาง อ.คง อ.โนนแดง อ.ประทาย อ.ลำทะเมนชัย อ.เมืองยาง อ.ชุมพวง อ.พิมาย อ.ห้วยแถลง อ.จักราช อ.หนองบุญมาก อ.เสิงสาง อ.ครบุรี อ.โชคชัย อ.ปักธงชัย อ.เสิงสาง และ อ.สีคิ้ว วิธีในการวิจัย ได้แก่ การศึกษาทบทวนเอกสาร (Documentary Research), การสัมภาษณ์ (Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) สรุปโดยการเขียนแบบพรรณนา และ แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ยร้อยละ


ผลการศึกษาพบว่า มีความสอดคล้องกันในทุกประเด็น คือ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจแปรรูปไหม (Cluster) จังหวัดนครราชสีมา มีระดับการรับรู้เฉลี่ยต่อกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ในระดับปานกลาง และมีแนวโน้มที่จะมีระดับการรับรู้ที่สูงขึ้นในระดับมาก มีระดับการรับรู้เฉลี่ยต่อการสื่อสารของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ทุกสื่อในระดับน้อย หากพิจารณาเป็นรายสื่อพบว่า การส่งจดหมายข่าวของหน่วยงานถึงโดยตรง การโทรศัพท์จากหน่วยงานถึงโดยตรงเจ้าหน้าที่เข้ามาติดต่อโดยตรงการแนะนำองค์กร ในงานนิทรรศการ / งานขายและแสดงสินค้า / การอบรม / สัมมนา มีระดับการรับรู้ในระดับมากและมีระดับการรับรู้ต่อประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย ระดับมาก

คำสำคัญ: การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ; เครือข่าย คลัสเตอร์; การรับรู้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article