Published: 2014-08-01

From Editor

Thara Angskun

ปัจจัยการประสบความสำเร็จในการใช้งานเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สองมิติ

ศศิวิมล กอบัว, วราศิริ เกิดเหมาะ, ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล

59-71