• ที่ปรึกษา 

 •     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 •     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 •                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 •     ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
 •                                                             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 •     รองศาสตราจารย์ปราณี เพชรแก้ว
 •                                                             
 •     รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ทองแจ่ม
 •                                                             
 • บรรณาธิการ             

 •     ดร.เกวลิน อังคณานนท์                
 •                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • รองบรรณาธิการ       

 •     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวิกา ภักษา               
 •                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน
 • กองบรรณาธิการ

 •     ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม                       
 •                                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •     รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร              
 •                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 •     รศ.ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย                 
 •                                                             มหาวิทยาลัยทักษิณ
 •     ผศ.ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์           
 •                                                             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 •     ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช                     
 •                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 •     ผศ.ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ
 •                                                             มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 •     รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์
 •                                                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •     ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว                     
 •                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 •     ผศ.ดร.สิญาธร นาคพิน                         
 •                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 •     ดร.กฤษณะ ทองแก้ว                       
 •                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 •     ผศ.พจนาถ ขอประเสริฐ                     
 •                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • สำนักงานกองบรรณาธิการ

 •     ผศ.ทรงศรี ชำนาญกิจ                           
 •                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 •     ผศ.สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์                   
 •                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 •     อ.ปิยะบุษ ปลอดอักษร                
 •                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 •     คุณอมรรัตน์ คงพันธ์                       
 •                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี