อิทธิพลของครอบครัวต่อการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในวัยรุ่น

ผู้แต่ง

  • รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล Faculty of Nursing Rajamangala University of Technology Thanyaburi
  • มณฑา ลิ้มทองกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ทิฆัมพร มัจฉาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ:

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, วัยรุ่น, ครอบครัว

บทคัดย่อ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยที่นำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรปัจจุบันประเทศไทยมีกฏหมายและมาตรการต่างๆในการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี แต่อุบัติการณ์ของการเกิดนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ยังมีปริมาณสูง(ร้อยละ 13.94) (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2562) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอายุอื่นซึ่งนับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ   จากปัญหาดังกล่าวทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาจึงได้ออกนโยบายร่วมกับการรณรงค์ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาจากปัจจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น เช่น เพศ อายุ ผลการเรียน การใช้สารเสพติด การคล้อยตามกลุ่มเพื่อน ซึ่งนอกจากจากปัจจัยเหล่านี้แล้วบริบททางครอบครัว เช่น พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการยอมรับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัวนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการแสดงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น  เนื่องจากสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรม วัฒนธรรมและบทบาททางสังคมให้กับบุตรหลาน การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่างๆจึงควรเริ่มจากการมีแบบอย่างและการมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว  เพื่อทำให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งเป็นเกราะป้องกันและเป็นสถาบันหลักในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดกับบุตรหลานในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aussanangkornchai, S. (2004). Alcohol: Caring for patients with alcohol dependence problems in general practice, 20(9), 701-708. (in Thai)

Autsaha, J. (2016). Articles of important situations, alcohol control. Retrieved August 15, 2019, from Chulalongkorn University: https://www.nurs.chula.ac.th/th/content_page/download/275/299/15.html (in Thai)

Bausorn, R., & Punnathikul, R. (2012). Alcohol Consumption Behavior of Bachelor's Degree Students in Bangkok University. Ramathibodi Nursing Journal, 18(2), 259-71. Retrieved August 1, 2019, from Web site: https://www.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/article/view/8981 (in Thai)

Bureau of Non Communicable Disease. (2015). Report on the Survey of Non-communicable Disease and Injury Behavior Survey 2015 (Health Zone Level). Retrieved August 1, 2019, from Bureau of Non Communicable Disease Web site: http://www.thaincd.com/2016/news/hot-news-detail.php?id=10517&gid=16 (in Thai)

Center for Alcohol Studies. (2019). Situation report alcoholic beverage consumption in Thai society for the year 2017. Bangkok: Sahamitkanpim (1992); 51-64. (in Thai)

Chansaeng, S., Ketrat, K., Nan-udon, R., Komolmalai, W., Soonthorn, S., & Sutheeprasert, T. (2018). Factors relating to alcohol consumption behaviors among secondary school male students in Nonthaburi province. Community Health Development Academy Khon Kaen University. 6(2): 197-213 (in Thai)

Chirapradispol, R. (2018). Prevalence and factors associated with new students drinker in Bangkok Metropolitan high schools. Journal of Public Health Nursing, 32(2), 155-171. (in Thai)

Green, L.W., & Kreuter, M.W. (1999). Health promotion planning an educational and ecological approach. (3rd ed.). California: Mayfield;.

Hamechayat, A., & Yodnil, S. (2012). Factors Related to Alcohol Drinking among Female Students in High School Khao Kitchakut District Chantaburi Province. Journal of Education and Social Development, 8: 115-128. (in Thai)

Junaim, S. (1999). Developmental Psychology. Bangkok:Thaiwattanapanich. (5th ed.). (in Thai)

Kheaw-on, M., Sangon, S., & Nintachan, P. (2016). Factors relating to drinking behavior in Navy non commissioned officer students. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 30(3), 36-51. (in Thai)

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism [NIAAA]. (2003). Assessing alcoholic problems: a guide for clinicians and researchers. Betheda: Nation Institutes of Health Publication.

Phupaibul, R. (2004). Health promotion in youth with participation. Bangkok: Ltd.Noble. (in Thai)

Powwattana, A. (2011). Health Promotion and Disease Prevention in Communities: Application of Concepts and Theories in Practice. Bangkok: Klangnanawithaya.; 162-189. (in Thai)

Putnam, R.D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.

Siripong, W., & Aphisamacharayothin, P. (2018). PRECEDE Framework analysis that related to alcoholic drinking behaviors of bachelor degree female students in a university, Phitsanulok Province. Thaksin University Library Journal, 7(2018), 91-110 Retrieved August 1, 2019, from Thaksin University Web site: file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/113-47474781-1-PB.pdf (in Thai)

Thepnhu, J. (1997). Factors influencing alcohol drinking among upper secondary school students in Phatthalung Province. Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. (in Thai)

Urberg, K., Goldstein, M.S., Toro, P.A., et al. (2005). Supportive relationships as a moderator of effects of parent and peer dinking on adolescent drinking. J Res Adolesc.; 15(1): 1-19.

World Health Organization. (2018). Global status report on alcohol and health 2018. Retrieved August 1, 2019, from Geneva: World Health Organization Web site: https://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/gsr_2018/ en/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-17