นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศาสตราธนูเวท

  • ณรงค์ฤทธิ์ เชาว์กรรม คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คำสำคัญ: นาฏศิลป์สร้างสรรค์, ธนู, ธนูเวท

บทคัดย่อ

          การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ สร้างสรรค์นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศาสตราธนูเวท เพื่ออนุรักษ์การใช้ธนูไทยโดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลทางเอกสารวิชาการนำมาวิเคราะห์สู่การสร้างสรรค์การแสดง ผลการศึกษาพบว่า ธนูเป็นอาวุธที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ครั้งโบราณ วิชาธนูปรากฏในการฝึกฝนเพื่อใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้และการใช้ธนูเป็นอาวุธในนาฏกรรม นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศาสตราธนูเวท แบ่งการแสดงออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย ชวงที่ 1 ธนูศาสตร สื่อถึง ศาสตรในการยิงธนู การฝกฝนธนูในลักษณะตาง ๆ ชวงที่ 2 ธนูศิลป สื่อถึง สุนทรียะในการใชธนู โดยใชลีลา   ทารําในนาฏกรรมไทย ชวงที่ 3 ธนูศึก สื่อถึง กระบวนการใชธนูในการออกศึกสงครามและนําพาชัยชนะมาสูผูออกรบ โดยมีกระบวนการสร้างสรรค์งาน 7 ขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแนวคิดของการแสดง ขั้นตอนที่ 2 การสร้างสรรค์ทำนองเพลง ดนตรีประกอบการแสดง ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกผู้แสดง ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบกระบวนท่ารำ ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบประดิษฐ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ขั้นตอนที่ 6 นำเสนองานสร้างสรรค์ต่อผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้นตอนที่ 7 เผยแพร่การแสดงสู่สาธารณชน นาฏศิลป์สรางสรรค์ ชุด ศาสตราธนูเวท สร้างสรรค์ตามแนวคิดนาฏยประดิษฐ์ที่สะท้อนแนวคิดผ่านการแสดงที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้และอนุรักษ์ธนูไทยได้เป็นอย่างดี การนำเสนอการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศาสตราธนูเวท เปรียบเสมือนการเพิ่มมูลค่าให้กับทุนทางวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและยังนับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงวัฒนธรรม. (2559). ร่างกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทาง ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี. กระทรวงวัฒนธรรม : กรุงเทพ.

คมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง. (2558). การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ผ่านพัฒนาการด้านปรัชญาในเรื่องพระมหาชนก. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต ภาควิชานาฏยศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เจียระไน วิทิตกุล. (2558). ศาสตร์แห่งการยุทธด้วยธนูในคัมภีร์ธนุรเวทและมหาภารตะ. วิทยานิพนธ์ปริญญา อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร. (2563). การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=16&chap=3&page=t16-3- detail.html

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ. (2563). แนวคิดของจีนในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ. [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2563. http://www.vijaichina.com/articles/1867

สุรพล วิรุฬห์รักษ์. (2557). หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

เผยแพร่แล้ว
2021-08-01
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย