Focus and Scope

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยและบทความวิชาการในสาขาศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคม และสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์  โดยบทความที่ส่งเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และจะต้องไม่ส่งตีพิมพ์ซ้ำซ้อนในวารสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน

Peer Review Process

บทความที่นำมาตีพิมพ์ในแต่ละฉบับ กองบรรณาธิการจะตรวจสอบเป็นขั้นแรก แล้วจัดให้มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด ในลักษณะเป็น Double-blind peer review คือปกปิดรายชื่อทั้งผู้ประเมินและผู้เขียนบทความ

บทความงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องได้รับการประเมินความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ท่าน

Publication Frequency

กำหนดออก ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน)  

ฉบับแรกของปี     เดือนมกราคม-เมษายน    กำหนดออก เดือนมกราคม     ปิดรับบทความ 30 กันยายน

ฉบับที่สองของปี  เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม กำหนดออก เดือนพฤษภาคม  ปิดรับบทความ 30 มกราคม

ฉบับที่สามของปี  เดือนกันยายน-ธันวาคม   กำหนดออก เดือนกันยายน     ปิดรับบทความ 30 พฤษภาคม 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Sponsors

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  • The Office of Academic Promotion and Registration, Nakhon Sawan Rajabhat University

Sources of Support

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Journal History

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัย จึงได้จัดทำ “วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ขึ้น ในปี 2549 มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ เมื่อปี 2556 ได้รับการประเมินจาก TCI เป็นวารสารกลุ่ม 1 สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น “วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์” เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของวารสาร ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมโดยมี ผศ.ดร.นวลศรี ชำนาญกิจ เป็นบรรณาธิการ