Announcements

ประชาสัมพันธ์

2022-01-25

 

เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
SOCIAL SCIENCES RESEARCH AND ACADEMIC JOURNAL
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2566)

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ (ฉบับพิเศษ)

2017-02-27

ในโอกาสงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

“ราชภัฏนครสวรรค์วิจัย ครั้งที่ 1”

ฉบับพิเศษ ปีที่ 11 สิงหาคม 2559 (ฉบับครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์)

ฉบับพิเศษ ปีที่ 11 สิงหาคม 2559 (ฉบับสหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ในโอกาสงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15

ฉบับพิเศษ ปีที่ 10 กรกฎาคม 2558 (สาขาสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ฉบับพิเศษ ปีที่ 10 กรกฎาคม 2558 (สาขาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์)