Announcements

ข่าวประชาสัมพันธ์

2020-09-22

ประชาสัมพันธ์ :  ขณะนี้เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์

                              ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2564)

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ (ฉบับพิเศษ)

2017-02-27

ในโอกาสงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

“ราชภัฏนครสวรรค์วิจัย ครั้งที่ 1”

ฉบับพิเศษ ปีที่ 11 สิงหาคม 2559 (ฉบับครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์)

ฉบับพิเศษ ปีที่ 11 สิงหาคม 2559 (ฉบับสหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ในโอกาสงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15

ฉบับพิเศษ ปีที่ 10 กรกฎาคม 2558 (สาขาสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ฉบับพิเศษ ปีที่ 10 กรกฎาคม 2558 (สาขาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์)