Announcements

ประชาสัมพันธ์

2022-09-04

 

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
SOCIAL SCIENCES RESEARCH AND ACADEMIC JOURNAL

ประกาศจากวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์

!!เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก คณะดำเนินงานวารสารวิชาการจึงมีความจำเป็นต้องปิดรับบทความใหม่ชั่วคราว โดยจะเปิดรับพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566 ในวันที่ 1 มกราคม 2566 ต่อไป

      ......ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้.....

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ (ฉบับพิเศษ)

2017-02-27

ในโอกาสงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

“ราชภัฏนครสวรรค์วิจัย ครั้งที่ 1”

ฉบับพิเศษ ปีที่ 11 สิงหาคม 2559 (ฉบับครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์)

ฉบับพิเศษ ปีที่ 11 สิงหาคม 2559 (ฉบับสหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ในโอกาสงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15

ฉบับพิเศษ ปีที่ 10 กรกฎาคม 2558 (สาขาสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ฉบับพิเศษ ปีที่ 10 กรกฎาคม 2558 (สาขาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์)