แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์

        เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ได้มีมติที่ประชุมในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการส่งบทความ คือ 

1. บทความวิชาการหรือบทความวิจัยภาษาไทย  บทความละ 3,500 บาท 

2. บทความวิชาการหรือบทความวิจัยภาษาอังกฤษ บทความละ 4,500 บาท

       โดยมีผลกับผู้ส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo ตั้งแต่ วันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

แจ้งเปลี่ยนการประเมิน-40----.jpg