บทบรรณาธิการ

Main Article Content

บทบรรณาธิการ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์

Abstract

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 38 ปีที่ 13 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเปิดทางวิชาการให้นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ เพื่อร่วมกัน “สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม”

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทบรรณาธิการ