ปัจจัยเหตุที่ส่งผลต่อการชำระเงินคืนกู้ยืมและความผูกพันต่อองค์กรของลูกหนี้สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศไทย The Factor that effect of Loan Repayment and Employee Engagement of Account Receivable of Educational Loan in Thailand

Main Article Content

ปฐมพงค์ กุกแก้ว และคณะ Pathompong Kookkaew and Others

Abstract

                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการชำระเงินคืนกู้ยืมของลูกหนี้สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศไทย 2) ศึกษาอิทธิพลของการชำระเงินคืนกู้ยืมที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของลูกหนี้สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศไทย และ 3) สร้างแบบจำลองปัจจัยเหตุที่ส่งผลต่อการชำระเงินคืนกู้ยืมและความผูกพันต่อองค์กรของลูกหนี้สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศไทย  ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศไทยที่เป็นพนักงานองค์กรเอกชน และมีการชำระคืนเงินกู้ยืมตามปกติ จำนวน 560 คน ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเป็นทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)   


                 ผลการวิจัย พบว่า  1) ปัจจัยทัศนคติของลูกหนี้ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ของลูกหนี้ และความอยู่ดีมีสุขทางการเงิน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการชำระคืนเงินกู้ยืมของลูกหนี้สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  2) การชำระเงินคืนกู้ยืมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรของลูกหนี้สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  3) แบบจำลอง (Model) มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 6 ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ คือ ค่าดัชนี x2/ df = 1.439, CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.028 และ SRMR = 0.013   


                 The purposes of study were to 1) Study the factors that effect the loan repayment of account  Receivable for Educational Loan in Thailand. 2) Study the influence of loans repayment that effects the  employee engagement of account receivable of educational loan in Thailand. And 3) Create a model of causal factors that effect of loan repayment and employee engagement of account receivable of educational loan in Thailand. The sample was selected from 560 case were account receivables of education loan in Thailand with normal repayment and a private organization employee. In this research, the researchers designed to  research into both of Quantitative Research and Qualitative Research. The data analyzed using the Structural Equation Modeling (SEM) technique.   


                 The results of this research were as follow:  1) The factor which consists of Attitude of Account Receivable, Subjective Norm, Perceived of Account Receivable and Financial Well-being has direct positive influence on loans repayment of account receivable of educational loan in Thailand.  Statistically significant at the 0.05 level.  2) Loans repayment has direct positive influence on employee engagement of account receivable of educational loan in Thailand. Statistically significant at the 0.05 level.  3) The model of factors influencing of loan repayment and Employee Engagement of Account Receivable of Educational Loan in Thailand was consistent with the empirical data/ df = 1.439, CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.028 และ SRMR = 0.013

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations

References

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา. (2560). ความเป็นมา. สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2561, จาก https:// www.studentloan.or.th/detail.php?cid=1466/.

______. (2561). ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด. สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม2561, จาก https://www. studentloan.or.th index.php/news/detail/228/

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2549). การวิเคราะห์ทางสถิติ:เพื่อการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

______. (2550). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสำหรับบริหารและวิจัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชลีญา อ้นทองทิม และคณะ. (2555). กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. 2(2), 161-172.

ทรายทอง เลิศเปียง. (2557). พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของนักศึกษาสาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. 4(6), 15-26.

วรณัฏฐกานต์ นุชพุ่ม. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการชำระหนี้บัตรเครดิต ธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, กรุงเทพฯ.

วิชิต อู่อ้น. (2011). การวิจัยและสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล. (2559). แนวทางการตามหนี้ กยศ. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2561
จาก https://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=60/

สำนักข่าวทีเอ็นเอ็น. (2559). เสียงสะท้อนผู้กู้ กยศ.กับมาตรการยึดทรัพย์. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2561, จาก https://www.youtube.com/watch?v=2uoWo5j-51Y/.

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. (2557). การศึกษาหนี้สินของครัวเรือนเกษตรและขนาดของเงินกู้ที่เหมาะสม.สืบค้นวันที่ 22 เมษายน 2561, จาก https://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER5/DRAWER094/GENERAL/DATA0000/00000569.PDF.

อาริษา โพชนุกูล. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผิดชำระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ธ.ก.ส. สาขาระโนด จังหวัดสงขลา. สารนิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา

Abu Bakar, E., Masud, J. & Jusoh M.Z. (2006). Knowledge, attitude and perceptions of university students towards educational loans in Malaysia. Journal of family and economic issues. 27(4), 692-701.

Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980a). Attitude-behaviour relations: a theoretical analysis and review of empirical research. Psychological bulletin. 84 (5), 888.

A. Yayla and Q. Hu, (2007). User acceptance of e-commerce technology: A meta-analytic comparison of competing models. Presented at ECIS 2007, St Gellen, Switzerland, September 10-14, 179-190.

Barbara O'Neill. (2018). Here are small steps to improved financial well-being. Retrieved September 18, 2018, from https://www.njherald.com/20180225/here-are-small-steps-to-improved financial wellbeing#//.

BenefitEd. (2017). Employee benefit. Retrieved September 30, 2017, from https://www.2020employeebenefits.com/ ways-employers-can-increase-employee-retention-ameritas-insight/.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.

Ismail, S. (2011). Students' attitude to educational loan repayments: a structural modeling approach. Doctoral dissertation. Brunel University, UK.

Manstead, A.S.R., Proffitt, C. & Smart, J.L. (1983). Predicting and understanding mothers’ infant-feeding intentions and behaviour: testing the Theory of Reasoned Action. Journal of personality and social psychology. 44, 657–671.

Nkomazana, N., Sibanda, M., & Duve, R. (2015). DETERMINANTS OF FINANCIAL KNOWLEDGE AMONG ADOLESCENTS. Studia Universitatis Babes-Bolyai. 60(2), 55-65.

Robinson, D., Perryman, S. and Hayday, S. (2004), The Drivers of Employee Engagement, Institute for Employment Studies, Brighton.

Shafinar, I., Antoaneta, S., & Satwinder, S. (2011). Integrative model of students' attitude to educational loan repayment: A structural modelling approach. Journal of International Education in Business. 4(2), 125-140.

Shen, H. and Ziderman, A. (2009). Student loans repayment and recovery: international comparisons, Higher education, 57, 315–333.

Talent Intelligence. (2017). Is Student Loan Debt Your Biggest Employee Engagement Threat?. Retrieved September 20, 2018, from https://www.talentintelligence.com/.

Wong, E., et al. (2017). Education Loan Repayment and Performances: The Malaysian Graduates Perspectives. Account and Financial Management Journal. 2(6), 788-797.

Zarina Denan, et al. (2015). The Theory of Planned Behavior and Self-Identity Factors Drive Graduates to Be Indebtedness. International Journal of Social Science and Humanity. 5(4), 343-346.