การศึกษาองค์ประกอบของความเหนื่อยหน่ายในการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา The Study of Components of Learning Burnout of College Students

Main Article Content

ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์ Chaiporn Pongpisanrat
ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ Phamornpun Yurayat

Abstract

                  งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของความเหนื่อยหน่ายในการเรียนของนิสิตนักศึกษา โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สอง กลุ่มตัวอย่างทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  จำนวน 2,000 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ ความเหนื่อยหน่ายในการเรียน และแบบวัดพฤติกรรมความเหนื่อยหน่ายในการเรียน จำนวน 64 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก .261-.818 ค่าความเชื่อมั่น .968 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) จากผลการวิจัยได้องค์ประกอบของความเหนื่อยหน่ายในการเรียนของนิสิตนักศึกษาทั้งหมด 3 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 1 ความอ่อนล้าทางอารมณ์ มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ความเครียดในการเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความอ่อนเพลียในการเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 3 ความซึมเศร้า ตัวบ่งชี้ที่ 4 แรงจูงใจในการเรียน องค์ประกอบที่ 2 ความอ่อนล้าทางสภาวะบุคคล มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1 การเห็นคุณค่าในตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 2 เจตคติต่อการเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 3 สมรรถภาพในการเรียน องค์ประกอบที่ 3 ความอ่อนล้าทางผลลัพธ์ของบุคคล มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 2 การปฏิเสธการเรียน แล้วนำองค์ประกอบทั้งหมดมาทดสอบความสอดคล้อง โดยใช้โปรแกรม LISREL ช่วยในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี ได้ค่า Chi-Square = 29.26, df = 22,  p-value = 0.14, RMSEA = 0.013, GFI = 1.00, 
AGFI = 0.99, RMR = 0.014  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน 9 ตัวบ่งชี้เป็นองค์ประกอบของความเหนื่อยหน่ายในการเรียนของนิสิตนักศึกษา


                The objective of this research was to study the components of learning burnout of college students by using a second-order confirmatory factor analysis. Multi-stage sampling was used to sample the 2,000 college students. The research instrument was a questionnaire of learning burnout and measure of learning burnout of college students, total of 64 items. The result showed the discrimination was at .261-.818 and the reliability was at .968. The statistic data used in analysis is the Confirmatory Factor Analysis (CFA). From the research result, the components of learning burnout of college students was 3 components. Component 1 Emotional Exhaustion has 4 indicates is Stress, Exhaust, Depression and Motivation. Component 2 Depersonalization has 3 indicates is Self-Esteem, Attitude and Competency. Component 3 Reduced Personal Accomplishment has 2 indicates is Self-Efficacy and Denial. Then, the all components were used to test the consistency. LISREL was used to analyze the result of second-order confirmatory factor. The result of second-order confirmatory factor analysis showed that the resulted model fitted the empirical data: Chi-Square = 29.26, df = 22,  p-value = 0.14, RMSEA = 0.013, GFI = 1.00,  AGFI = 0.99, RMR = 0.014 with statistically significant at p = .05. From the mention result, it showed that the 3 components 9 indicates of learning burnout of college students.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations

References

คณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2561). ข้อมูลสถิติการศึกษา. สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม 2561, จาก https://www.info.mua. go.th/information/show_all_statdata_table.php?

สมบัติ ท้ายเรือคำ. (2553). ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Heikkila, A. (2011). University Students’ Approaches to Learning, Self-Regulation, and Cognitive and Attributional Strategies: Connections with Well-Being and Academic Success. Academic Dissertation, the Faculty of Behavioural Sciences, University of Helsinki.

Heugten, K.V. (2011). Social Work under Pressure: How to Overcome Stress, Fatigue and Burnout in the Workplace. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Kaplan, L.S. and Geoffroy, K.E. (1993). Copout or Burnout? Counseling Strategies to Reduce Stress in Gifted Students. The School Counselor, 40(4): 247-252.

Kenworthy, J., Fay, C. and Petree, R. (2014). A Meta-Analytic Review of the Relationship between Emotional Dissonance and Emotional Exhaustion. Journal of Applied Social Psychology, 44: 94-105.

Ladstatter, F. and Garrosa, E. (2008). Prediction of Burnout: An Artificial Neural Network Approach. Hamburg: Diplomica Verlag GmbH.

Ling, C., Lan, J., Zhu-hui, Y. and Nan, L. (2013). A Survey on College English Learning Burnout. Sino-US English Teaching, 10(8): 608-614.

Norez, D. (2017). Academic Burnout In College Students: The Impact of Personality Characteristics and Academic Term on Burnout. Master of Science Thesis, B.S., Fort Hays State University, U.S.A.

Thambirajah, M.S., Grandison, K.J. and De-Hayes, L. (2008). Understanding School Refusal: A Handbook for Professionals in Education, Health and Social Care. London: Jessica Kingsley Publishers.

Wang, Y. and Xu, S. (2011). The Study on Learning Burnout of Undergraduates and Education Countermeasure. Psychology Research, 4: 36-39.

Wu, W. (2010). Student on College Student’s Learning Burnout. Asian Social Science, 6(3): 132-134.

Zeng, X.-Y. (2014). A Revisited Study on the Relationship among the Academic Self-efficacy, Self-esteem and Learning Burnout of University Students. Journal of Chengdu Normal University, 30(12): 106.