บทบรรณาธิการ

Main Article Content

บทบรรณาธิการ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์

Abstract

                   วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเปิดทางวิชาการให้นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ เพื่อร่วมกัน “สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม”


                   สาระในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิชาการ 1 บทความ บทความวิจัย 3 บทความ บทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 3 บทความ บทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 บทความ  ซึ่งจำแนกเป็นสาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา 1 บทความ สาขาวิชาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 1 บทความสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1 บทความ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2 บทความ และ
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1 บทความ โดยแบ่งเป็นบทความจากภายนอกสถาบัน 7 บทความ และบทความจากภายในสถาบัน 3 บทความ


                 หวังอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างตามสมควร  หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะใดในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editorial