บทบรรณาธิการ

Main Article Content

บทบรรณาธิการ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์

Abstract

         วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเปิดทางวิชาการให้นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ เพื่อร่วมกัน “สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม”


         สาระในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิชาการ 1 บทความ บทความวิจัย 4 บทความ บทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 3 บทความ บทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 2 บทความ  ซึ่งจำแนกเป็นสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 1 บทความ  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  1 บทความ  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 1 บทความ  สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา 1 บทความ  และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 1 บทความ  โดยเป็นบทความจากภายนอกสถาบัน 10 บทความ


         หวังอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างตามสมควร  หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะใดในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทบรรณาธิการ