บทบรรณาธิการ

Main Article Content

บทบรรณาธิการ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์

Abstract

                  วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเปิดทางวิชาการให้นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ เพื่อร่วมกัน “สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม”


                 สาระในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิชาการ 2 บทความ บทความวิจัย 4 บทความ บทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 1 บทความ บทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 5 บทความ  ซึ่งจำแนกเป็นสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 1 บทความ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 1 บทความ  สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา 1 บทความ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
1 บทความ  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 2 บทความ  โดยเป็นบทความจากภายนอกสถาบัน 10 บทความ และบทความจากภายในสถาบัน 1 บทความ


                  หวังอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างตามสมควร  หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะใดในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทบรรณาธิการ