การพัฒนาการหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น เรื่อง จันเสนบ้านฉัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 The Development of Local integration learning Unit Chan Sen Is My Home for Prathomsuksa 6 students

Main Article Content

สุรีย์พร ถึงสุข Sureephorn Thungsuk
สุธาทิพย์ งามนิล Suthatip Ngamnin

Abstract

Abstract


The purposes of research were 1) Development a local integrated learning unit on Chan Sen Is My Home for Prathomsuka 6 students, and 2) To study the results of using the local integrated learning unit on Chan Sen Is My Home for Prathomsuksa 6 students, result of using learning unit in two points as follows. 2.1) Comparison of the learning achievement of Prathomsuksa 6 students  pretest and posttest studying with the local integrated learning unit on Chan Sen Is My Home, and 2.2) Study the satisfaction of Prathomsuksa 6 students toward learning using the local integrated lerning unit on Chan Sen Is My Home. The research participants is Prathomsuksa 6 that studied in them 1st   academic year 2020, at Ban Khok Krang school, Takhli district, Nakhon Sawan province. Nakhon Sawan Primary Educational Service Area office 3, comprised of 21 persons, which were obtained by cluster random sampling using the school as a random sampling unit.


The instruments used in the research were 1) Three questionnaires of   basic information about the demand for development of leaning unit, for  students, teachers, and parents, 2) The local integrated learning unit on Chan Sen Is My Home, 3) 3 learning management plans, 4) The learning  achievements test in multiple – choice, 4 options, 30 items, 5) The satisfaction surgery of Prathomsuksa 6 students with the local integrated learning unit on Chan Sen Is My Home, be 5 levels of estimate scale, amount 1 issue. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and the   Wilcoxon Sing Ranks Test statistics. The research findings were as follows:  1. In the local integrated learning unit on Chan Sen Is My Home for Prathomsuksa 6 students, the suitability of the learning unit components was at the highest level.

  2. Prathomsuksa 6 students’ posttest learning achievement was more than pretest at the significantly statistical level of .05.

  3. Prathomsuksa 6 students studying with the local integrated learning unit on Cha Sen Is My Home were satisfied at the highest level.


 


Keywords: Local integrated learning unit, Learning achievement, Satisfaction

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations

References

เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการ. (2545). แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.
_________. (2546). หลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด.
กาญจนา คุณารักษ์. (2540). หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
จริยา โสพิกุล. (2552). การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง ขนมไทยในท้องถิ่น
กลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2.วิทยานิพนธ์
การศึกษา มหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน). มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา.
ฐานปกรณ์ จิ๋วสุข. (2562). การเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น เมืองทัพทัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน). มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์,
นครสวรรค์.
นเรนทร์ แก้วใหญ่. (2556). ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน: การพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา
ในวิชาการเซาธ์อีสบางกอก.(น 108-123). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก.
นาตยา ปิลันธนานนท์. (2545). จากมาตรฐานสู่ ชั้นเรียน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
เบญจมาศ บุญญะวัติพงศ์. (2560). การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์และการคิดวิเคราะห์.
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ภัทรวดี แผ้วพลสง. (2559).การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองพลวง. วารสารศรีวนาลัยวิจัย, 3 (5).
พรทิพย์ สุวรรณปักษ์. (2554). การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง Makoknue; My Wonderful town
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดพัทลุง. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.
(หลักสูตรและการสอน). มหาวิทยาลัยทักษิณ.
สุธาทิพย์ งามนิล.(2560) การพัฒนาหลักสูตร. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา.
________. (2557). แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย.

________. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่ง ประเทศไทย.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3. (2560). กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น.
(มปท.)
สำนักงานวิชาการ. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2560). บทบัญญัติด้านการศึกษาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: สำนักวิชาการ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่ง ประเทศไทย
เอื้อวริน สูจิวัฒนารัตน์. (2552). การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง Koyo; Amazing Hometown
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.
(หลักสูตรและการสอน). มหาวิทยาลัยทักษิณ.
Good, Carter V. (1973). Dictionary of Education. 3rd ed. New York : McGraw-Hill.
____________. (1976). Dictionary of Education. New York: McGraw-Hill Book Company.
Sayol.J.Galen. Alexander. (1981). William M., Arthur J. Curriculum Planing for Better
Teaching and learning. (4th ed.) New York : Holt, Rinehart & Winston.