การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประชาคมอาเซียนด้วยเทคโนโลยีออรัสมา; The development of Electronic media.ASEAN Community with AURASMA Technology

Main Article Content

เนารุ่ง วิชาราช Naorung Wicharat

Abstract

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการประชาคมอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีออรัสมา (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประชาคมอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีออรัสมากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 31 คนเครื่องมือที่ใช้ในวิจัยคือ สร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประชาคมอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีออรัสมา และสร้างแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประชาคมอาเซียนด้วยเทคโนโลยีออรัสมา   วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

              ผลการวิจัยพบว่า

               1. ผลการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการประชาคมอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีออรัสมา สามารถพัฒนาได้รวดเร็วและง่ายขึ้น โดยอาศัยหลักการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีส่วนประกอบของข้อความ รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว กระตุ้นให้นักเรียนมีความน่าสนใจเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกสนุก และสนใจในการที่จะเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ได้นำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้กับสื่อการเรียนการสอน เป็นแนวทางเริ่มต้นของการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย

              2. ความพึงพอใจของนักเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2557 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประชาคมอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.42, S.D.=0.83) ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือเสริมด้านการใช้ทักษะการเรียนรู้(=4.61, S.D.=0.94) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม (=3.57, S.D.=1.04)

Abstract

              The purpose of this research were: 1) to development of electronic media in the ASEAN community with the help of Aurasma technology and 2) to measure students' use of electronic media in the ASEAN community with Aurasma technology. The sample of this study is 31 students from PrathomSuksa 1-6, Ban Nonsawang Tumbon Kodjik Amphoemeung Changwat Nongbuelumphu, academic year 2014. Tools used in the research: Aurasma technology and questionnaires of students' satisfaction with electronic media. The data was analyzed by using percentages, arithmetic and standard division.

            The research results revealed that:

              1. The electronic media in The ASEAN Community with  Aurasma technology can be developed quickly and easily by following the multimedia development guidelines. The more interesting the media will be the more will it motivate the students and give them a sense of entertainment. Students will be more interested in studying and will adopt to and use new technologies in learning and–in the future-in teaching.

              2. The level of students' satisfaction towards the electronic media in The ASEAN community with Aurasma technology. The sample of this study is 31 students from PrathomSuksa 1-6 students of Ban NonsawangTumbonKodjikAmphoemueangChangwatNongbuelumphu, academic year 2014. The result of the satisfaction with electronic media questionnaire was good (=4.42, S.D.=0.83). The highest average that use electronic media to enhance learning skills is =4.61, S.D.=0.94. And the minimum average to promote morality and ethics is =3.57, S.D.=1.04.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles