กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41; Implementation Strategies for Developing 21st Century Skills to Secondary School Students under the Secondary Education

Main Article Content

วารี ชมชื่น Waree Chomcheun

Abstract

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา แบ่งการวิจัยเป็น 3 ตอน ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ ในสังกัด สพม.41 จำนวน 439 คนและสนทนากลุ่ม 2) การพัฒนากลยุทธ์ โดยศึกษาโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้วยการสัมภาษณ์ จำนวน 3 โรงเรียน แล้วประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่างกลยุทธ์ด้วยการใช้ SWOT ANALYSIS และ TOWS MATRIX และ ตรวจสอบความสอดคล้องความเหมาะสมด้วยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 3) ประเมินกลยุทธ์ด้านความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจำนวน 17 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา

              ผลการวิจัยพบว่า 1. โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีสภาพการดำเนินการใน 3 ลำดับแรก คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ปัญหากับการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมากคือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การพัฒนาการนิเทศการศึกษา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ 1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ระบบการบริการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านการเมืองและกฎหมาย และด้านเศรษฐกิจ 2. การพัฒนากลยุทธ์ นั้นมีวิสัยทัศน์  3 พันธกิจ  3 เป้าประสงค์ 5 ประเด็นกลยุทธ์ 7 กลยุทธ์  21 ตัวชี้วัด และ 35 มาตรการ 3. ผลการประเมินกลยุทธ์ที่พัฒนา มีความสอดคล้องในองค์ประกอบในระดับมากที่สุด และผลการประเมินกลยุทธ์มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Abstract

              The purpose of this research were to develop the Strategies  developing  21st Century Skills to secondary school students under the Secondary Educational Service Area Office 41. The procedure in this study was divided into 3 phases: 1) Studying the states, problems, and factors for developing 21st Century Skills by questionnaire conducted with 439 administrators, supervisors, and teachers. After that, checking data with 12 related persons were done by focus group discussion. 2), Developing strategies were collected data from the interview of 3 best practice’s school.  3) Assessing the developing strategies for developing 21st Century Skills for secondary school students of the consistency, propriety, feasibility, and utility by questionnaire conducted with 17 experts. The data was analyzed using mean, standard deviation, and content analysis. The research findings were as follows:

              1. The states for developing 21st Century Skills which consisted of 3 aspects of 1) school curriculum development 2) Resource learning center development 3) Learning process development. The problems for developing 21st Century Skills which consisted of 3 aspects of 1) school curriculum problems 2) Learning process problems 3) supervision system problems.The factors for developing 21st Century Skills which consisted of 2 aspect of internal factors were found that service, money, and administration, and 3 aspect of external factors was found that society, culture, politics and economics. 2. The strategies for developing 21st Century Skills to secondary school students consisted of vision, 3 missions, 3 goals, 5 strategic items, 7 strategies, 21 indicators and 35 standards.3. Developed strategies for developing 21st Century Skills to secondary school students under the Secondary Educational Service Area Office 41 were found that the consistency, propriety, feasibility, and utility were at the highest level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles