การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบ การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป; Development of Kindergarten Children’s Listening and Speaking Skills by ApplyingActivities Experienced Plan with High Scope Approaches

Main Article Content

ปัทมา ดวงศรี Pattama Duangsree

Abstract

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการฟังการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน 2) ศึกษาคะแนนพัฒนาการทักษะการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป และนำไปทดลองใช้กับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 15 คนเป็นเวลา 12 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้ มีดังนี้ 1) แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคปสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) แบบประเมินทักษะการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test

              ผลการวิจัยพบว่า

             1. ทักษะการฟังและการพูด ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

              2. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการฟังและการพูดก่อนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคปเท่ากับ 30.06 และมีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการทักษะการฟังและการพูดหลังการจัดประสบการณ์เท่ากับ 62.00 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 31.93 คิดเป็นร้อยละ 39.91

 

Abstract

              The purposes of this research were to 1) develop the speaking and listening skills by applying activities experienced plan with high scope approaches were created to be effective as of 80/80. 2) study the results of effects to kindergarten children’ speaking and listening skills 2.1) compare the kindergarten children’ speaking and listening skills existing before and after organising applying activities experienced plan with High Scope approaches 2.2) examine the kindergarten children’ speaking and listening skills development scores existing before and after organising applying activities experienced plan with High Scope approaches 3) examine the kindergarten children’s satisfaction. The research samples were 15 kindergarten children of year 2 in the first semester of the year 2557 of Ban Changthalud School Phetchabun Educational Service Area Office 2. This research was provided for 12 weeks, 5 days a week and 40 minutes a day. The research tool consists of 1) applying activities experienced plan with High Scope approaches for kindergarten children 2) a form for evaluating development scores of the kindergarten children’ speaking and listening skills 3) a form for evaluating the kindergarten children’ satisfied to applying activities experienced plan with High Scope approaches. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and t-test.

              The research results showed that: 1) The development of speaking and listening skills by applying activities experienced plan with High Scope approaches were created to be effective as of 96.92/97.88 that higher than defined criteria of 80/80 which were based on the first assumptions. 2) The kindergarten children’ speaking and listening skills existing before and after organising applying activities experienced plan with High Scope approaches were different with statistical significance at 0.01 level which were based on the second assumptions

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles