กลยุทธ์การพัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากร ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร; Developing a Strategy to Advance the Standing of Academic Staff in Basic Education Primary Education Ar

Main Article Content

คนึงนิจ ปิ่นประภา Khaneungnit Pinprapa

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการได้รับการสนับสนุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้การวิจัยด้วยการสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามกับการสนทนากลุ่ม ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์ โดยการสัมภาษณ์โรงเรียนที่เป็น Best Practices จำนวน 17 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง และการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ และขั้นตอนที่ 3 การประเมินกลยุทธ์ในด้านความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยผู้เชี่ยวชาญประเมิน 21 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

              1. สภาพการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร มีขั้นตอนดำเนินการ คือ บุคลากรมีความเข้าใจระเบียบและหลักเกณฑ์ การจัดทำผลงานทางวิชาการ มีปัญหาการจัดทำผลงานทางวิชาการ ได้แก่ ในด้านการเตรียมการและการวางแผน และบุคลากรส่วนใหญ่มีความต้องการทำผลงานทางวิชาการ

              2. กลยุทธ์การพัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย 1 วิสัยทัศน์ 4 พันธกิจ 4 เป้าประสงค์ 4 ประเด็นกลยุทธ์ 8 กลยุทธ์ 20 ตัวชี้วัด และ 44 แนวทางดำเนินการ

              3. ผลการประเมินกลยุทธ์การพัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากร ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ในด้านกลยุทธ์มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก

Abstract

              The research purposes were to develop a strategy to advance the standing of academic staff. There are 3 stages of research procedure. The 1st stage was survey method by using focus group discussion, the 2nd stage was interviewing 17 best practices and seminar with experts, the 3rd stage was evaluation the strategy by 21 experts.  The data was analyzed by percentage, Mean, Standard Deviation, and Content Analysis.

              The research results were as follows;

              1. The condition of advancing the standing of the academic staff, educational service in Kamphaeng phet area was the understanding of rules and principles of academic standing. The problem was developing and planning. The majority of persons needed in using or report useful. The factor that related to stand by academic staff was the personal factor.

              2. The strategy to advance the standing of the academic staff,. Educational service in Kamphaeng phet area was consisted 1 vision, 4 missions, 4 items of strategy, 8 strategies, 20 indicators, and 44 guidelines for management.

              3. The evaluation of a strategy to advance the standing of the academic staff, educational service in Kamphaeng phet area was found that the suitability, possibility, and helpfulness was in high level of meaning

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles