การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น; The Development of an English Reading Comprehension Instructional Model for Lower Secondary School Students

Main Article Content

ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์ Chaiwat Bowornwattanaset

Abstract

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการสอน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนารูปแบบการสอน และระยะที่ 3 เป็นการศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน

              ผลการวิจัยพบว่า 1. ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการสอน ประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบการสอน หลักสูตร การอ่าน การสอนอ่าน และทฤษฎีการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านความเข้าใจระดับตัวอักษร 2) ด้านความเข้าใจระดับตีความ และ3) ด้านความเข้าใจระดับวิเคราะห์วิจารณ์ และปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ประกอบด้วย 5 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิม ตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครู และเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษ และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และมโนภาพแห่งตน 2. รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล โดยมีกระบวนการเรียนการสอนมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นก่อนอ่าน 2) ขั้นระหว่างอ่าน และ 3) ขั้นหลังอ่าน 3.นักเรียนมีพัฒนาการด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการการสอนอยู่ในระดับมาก

 

Abstract

              The purposes of this research were to develop the an english reading comprehension instructional model. The research procedures comprised 3 phases. First, study basic information for the instructional model development, perform a confirmatory factor analysis of English reading comprehension ability and study and develop a model of causal factors influencing English reading comprehension ability. Second, develop the instructional model. Third, study the results of using the instructional model.

              The findings of the research revealed that: 1. Basic information for the instructional model development consisted of concepts about instructional model, curriculum, reading and teaching reading and learning theories. The result of confirmatory factor analysis found that English reading comprehension ability consisted of 3 components: 1) Literal comprehension 2) Interpretative comprehension 3) Critical comprehension. The factors influencing English reading comprehension ability included 5 variables. The variable directly influencing English reading comprehension ability was prior background knowledge. The variables both directly and indirectly influencing English reading comprehension ability were teachers’ teaching behavior and attitude towards English reading. The variables indirectly influencing English reading comprehension ability was achievement, motivation and self-concept. 2. The result of the instructional model development found that the instructional model consisted of 5 major components; principle, objective, contents, instructional procedures and measurement and evaluation. The instructional procedures comprised 3 stages: 1) Pre-reading stages 2) While-reading stages and 3) Post-reading stage. 3. The students’ development in English reading comprehension ability was higher at a statistically significant level of .05. and the students’ satisfaction towards learning by using the instructional model was at a high level with an average of 4.31.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles