วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ (ฉบับพิเศษ) ปีที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2558 สาขาสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Main Article Content

บทบรรณาธิการ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์

Abstract

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษ ปีที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2558 จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “National and International Conference Interdisciplinary Research for Local Development Sustainability” (IRLDS 2015) ซึ่งเป็นความร่วมมือของเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้นำผลงานวิชาการและผลงานวิจัยมาเผยแพร่สู่สาธารณะ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในศาสตร์สาขาต่างๆ โดยมีเป้าหมายสูงสุด เพื่อร่วมกัน “สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม”

             บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จำนวน 11 บทความเป็นบทความในสาขาสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยบทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้เป็นบทความที่ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการฯ หลังจากนำเสนอแล้วเจ้าของบทความได้ปรับปรุงแก้ไขและได้รับการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อคงคุณภาพการเป็นวารสารของศูนย์ดัชนีคุณภาพวารสารไทย กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

            สาระของบทความในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิจัย 2 บทความ   บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและเอก จำนวน 8 บทความ  ซึ่งจำแนกเป็นบทความสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาและสาขาการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยวสาขาละ  2 บทความ สาขาวิชารัฐประศานศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ สาขาการจัดการเกษตร และสาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาละ 1 บทความ

            กองบรรณาธิการหวังอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างตามสมควร หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะใดในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editorial