การจัดทำแผนการตลาดเชิงบูรณาการบนฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์; The marketing plan integrated database on the behavior of tourists to promote tourism in the province of Nakhon Sawan

Main Article Content

สุวชัช พิทักษ์ทิม Suwachat Pitaktim

Abstract

บทคัดย่อ

              การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และ 3. เพื่อสร้างแผนการตลาดการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

              ผลการศึกษา พบว่า การจัดทำแผนการตลาดเชิงบูรณาการบนฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ ควรเริ่มสร้างจากความร่วมมือจากภาคประชาชนภายในจังหวัดนครสวรรค์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยวขึ้นมารองรับนักท่องเที่ยวให้เพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานเสียก่อน อาทิเช่น การคมนาคม ที่พัก อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กลวิธีดังกล่าวการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนนี้ ควรส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญในการพัฒนา มิใช่การมุ่งเน้นแต่ผลกำไรทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นการจะประสบความสำเร็จทางวิธีการ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ให้เจริญต่อไป

Abstract

              The objective isto study the potential of tourism,to study the behaviour of visitors to the tourist attractions of the city and to create a marketing plan's tourism attractions AmphoeMuangNakhonSawan, NakhonSawan. A sample group of Thailand tourists and foreign tourists, Thailand groups who have been involved in the tourism industry include government, business and academia. The instruments used in the study, a questionnaire and

interviews; statistical analysis of frequency, percentage, mean and standard deviation. The data were analysed using descriptive.The results showed that the marketing plan integrated database on the behaviour of tourists to promote the tourism in the province of NakhonSawan and should start developed by the public in NakhonSawan in the development of tourism and business travel up enough to accommodate visitors. It also promotes the facility in infrastructure such as transportation, accommodation, food, attractions and so on. This requires a release from local governments and government agencies involved. The development of these strategies and the involvement of the public should promote and create awareness on conservation and awareness of the impact on the environment is important to develop and not to focus on profitable business only. This is the way to succeed. The development of tourism within AmphoeMuangNakhonSawan, NakhonSawan to grow further need to have the cooperation of public, together with local governments to promote and encourage even more.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles