ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดบริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ ในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา; The satisfaction level of Thai tourists concerning the offering of homestay accommodations in Sena District, Phranakhon Si Ayutthaya Province

Main Article Content

ถิรพร แสงพิรุณ Thiraporn Sangpiroon

Abstract

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางมาพักโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดบริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามด้านพฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย สำหรับสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

              ผลการวิจัยพบว่า

              นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการมาพักโฮมสเตย์ คือ จองบ้านพักโฮมสเตย์ทางโทรศัพท์ (ร้อยละ 56.80) เดินทางมาพักโฮมสเตย์โดยรถยนต์ส่วนบุคคล (ร้อยละ 91.40) มาพักโฮมสเตย์กับเพื่อน (ร้อยละ 59.70) มีความประทับใจบรรยากาศธรรมชาติริมน้ำมากที่สุด (ร้อยละ 75.50) จะกลับมาเที่ยวที่นี่เมื่อมีโอกาส ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่เลย และต้องการแนะนำให้เพื่อนมาเที่ยวที่นี่ (ร้อยละ 98.60) มีความพึงพอใจต่อการจัดบริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านจัดเตรียมที่พัก ด้านการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการจัดการความปลอดภัย ด้านการจัดระบบการจองที่พัก และด้านการต้อนรับและการลงทะเบียนเข้าพัก อยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.10 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.746

Abstract                

             The objectives of this study were 1) to study the behavior of Thai tourists that travel to stay at a homestay in Sena District, Phranakhon Si Ayutthaya Province and 2) to study the satisfaction level of Thai tourists concerning the offering of homestay accommodations in Sena District, Phranakhon Si Ayutthaya Province. This quantitative research used questionnaires concerning the behavior and satisfaction level of Thai tourists. The statistics used were percentage, average, and standard deviation.

              The research results show that most Thai tourists reserved their stay at the homestay by telephone (56.80 percent), traveled to the homestay in a personal car (91.40 percent), stayed at a homestay with friends (59.70 percent), were most impressed with the natural atmosphere along the water (75.50 percent), would come back to homestay again if given the opportunity, had never been here before and would recommend their friends to come here (98.60 percent). There were five areas of high satisfaction concerning the offering of homestay accommodations. These were: accommodation preparation, food and beverages, safety accommodation booking system, and reception and registration services.  The average was 4.10 and a standard of deviation of 0.746.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles