ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต; Marketing Mix Factors for Making Decision on Accommodation of Thai Tourists in Phuket

Main Article Content

ศุทธิกานต์ คงคล้าย Sutthikarn Khong-khai

Abstract

บทคัดย่อ

         ธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย มีการเติบโตและสร้างรายได้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เติบโตตามไปด้วย โดยเฉพาะธุรกิจที่พักแรมซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักท่องเที่ยว
ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวไทยก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน จึงเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้เพิ่มแก่ผู้ประกอบการที่พักแรม โดยใช้การวางแผนเพื่อเตรียมสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยว ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด (8 P’s) ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยใช้ในการตัดสินใจเลือกที่พักแรม โดยใช้แบบสอบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (8 P’s) ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสำคัญในการเลือกที่พักแรมมากที่สุด คือ ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) รองลงมาคือ ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการ (Productivity and quality) ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสำคัญน้อยที่สุด ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดภูเก็ตในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการที่ดียิ่งขึ้นและก่อให้เกิดผลกำไรตามมา นอกจากนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลสำคัญแก่ผู้ที่สนใจจะเข้ามาดำเนินธุรกิจที่พักแรมใหม่เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนดำเนินธุรกิจที่พักแรมต่อไป

Abstract

           Tourism business in Thailand has grown and generated income to country constantly. As a result, there is the growth in other relevant business areas, particularly accommodation business that is directly related to tourists. Furthermore, number of Thai tourists and the income generated by them are likely to increase. This is the good opportunity to make more income of the entrepreneurs of accommodation business by planning to prepare products and services that respond to the need of service users or tourists. Therefore, the objective of this research was to study marketing mix factors (8 P’s) that Thai tourists used for making decision on selecting accommodation. Questionnaire was used to collect data from 400 Thai tourists in Phuket, who were selected with accidental sampling method. Collected data was analyzed by descriptive statistics, percentage, mean and standard deviation. Results showed that marketing mix factors (8 P’s) that Thai tourists mostly emphasized on when choosing the accommodation was physical evidence, followed by productivity and quality. The least factor that they considered when choosing accommodation was promotion. Findings could be applied as a reference for the entrepreneurs of accommodation business in Phuket to set marketing strategy to be consistent with the need and behavior of tourists that would lead to service quality development and resulted in profit. Moreover, they would be the significant information for person who was interested in accommodation business to make decision. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles