การพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ; Development of Intelligent Computer-Assisted Model with Action Research

Main Article Content

รุ่งอรุณ พรเจริญ Rungaroon Porncharoen

Abstract

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือ ICAAR 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามแบบจำลอง ICAAR และ
3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามแบบจำลอง ICAAR กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาคการศึกษาที่ 1/2558 จำนวน 20 คน โดยทำการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามแบบจำลอง ICAAR แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม   

                ผลการวิจัยพบว่าแบบจำลองคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือ ICAAR มีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ 1) ส่วนติดต่อระหว่างผู้เรียน 2) ส่วนข้อมูลผู้เรียน 3) ส่วนรูปแบบการสอน
4) ส่วนระบบผู้เชี่ยวชาญ และ 5) ส่วนสะท้อนการปฏิบัติ ส่วนผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามแบบจำลอง ICAAR ได้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ (1.012) และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามแบบจำลอง ICAAR ที่พัฒนาขึ้นอยู่ใน
ระดับมาก จึงสรุปได้ว่า แบบจำลองคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Abatract

                The objectives of this research were to 1) develop a model of intelligent computer-assisted with action research (ICAAR), 2) assess the efficiency of the ICAAR and 3) survey the satisfaction of students on the ICAAR. The sample subjects were 20 students who studied in Bachelor’s level 2 in the academic year 1/2015 at faculty of Industrial Education, Rajamanagala University of Technology Phra Nakhon chosen by using purposive sampling method. The research instrument consisted of intelligent computer-assisted instruction, achievement tests and questionnaires.

                The results of research indicated that the ICAAR consisted of 5 components: 1) Interface Module 2) Student Module 3) Pedagogical Module 4) Expert System and 5) Reflect Module. The results indicated that the value of the efficiency of the ICAAR computer-assisted was higher than the standard of Meguigans.
The average level of the satisfaction of the students with the ICCAS computer-assisted was at the high level. Therefore, the intelligent computer-assisted with action research model can be applied and developed for learning effectively. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles