อิทธิพลของปัจจัยด้านจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามความคาดหวังของผู้รับสาร; The Impacts of Factors on Ethical and Self-regulation for Broadcasting from Receivers Expectation

Main Article Content

กฤชณัท แสนทวี Kritchanat Santawee
ชัชฎา อัครศรีวร นากาโอคะ Chatchada Akarasriworn Nakaoka

Abstract

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านหลักจริยธรรมในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ตามความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับสาร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณด้วยการแจกแบบสอบถามประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมทั้งการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยสิ่งที่ควรทำในรายการข่าวที่สามารถพยากรณ์หลักการจริยธรรม ขององค์กรกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ดีที่สุด คือ (1) ให้ความสำคัญในการนำเสนอข่าวท้องถิ่น (2) ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลจากแหล่งข่าวอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอ และเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เป็นแหล่งข่าว สามารถพยากรณ์หลักการจริยธรรมขององค์กรกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ร้อยละ 52 (R2 = 0.52)  2) ปัจจัยสิ่งที่ควรทำในรายการละครที่สามารถพยากรณ์หลักการจริยธรรมขององค์กรกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ดีที่สุด คือ (1) แสดงเรตติ้งกำกับรายการละครให้ตรงกับเนื้อหาด้านในอย่างถูกต้อง (2) ส่งเสริมละครที่มีการนำเสนอภาพเชิงบวกของกลุ่มบุคคลต่าง (3) ผลิตรายการละครที่ส่งเสริมการเรียนรู้ จริยธรรม คุณธรรม ทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายในสังคม และความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว สามารถพยากรณ์หลักการจริยธรรมขององค์กรกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ร้อยละ 59 (R2 = 0.59)  3) ปัจจัยสิ่งที่ควรทำในรายการโฆษณา ที่สามารถพยากรณ์หลักการจริยธรรมขององค์กรกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ดีที่สุด คือ (1) นำเสนอโฆษณาที่คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดี เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อของสังคมนั้นๆ  (2) บอกเลขที่ใบอนุญาตสินค้าและเลขที่สินค้าที่ได้รับอนุญาตโฆษณา  (3) โฆษณาเฉพาะสินค้าที่ผ่านการอนุญาตตามกฎหมาย สามารถพยากรณ์หลักการจริยธรรมขององค์กรกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ร้อยละ 58 (R2 = 0.58)

Abstract

                The objective of this research was to study the influence of the ethics in the broadcasting and television business as perceived by the audience. This research was based on the results of 400 questionnaires completed by residents in Bangkok. A proportional stratified random sampling was used to analyze data with descriptive statistics, for example, number, percent, average, and standard deviation, as well as, the multiple regression analysis. The findings revealed that 1) the best factors of news program predicting of the ethics of broadcasting organizations were; (1) reporting the local news (2) correcting and considering news by circumspect before report were able to predict the ethics of broadcasting organizations for 52 percent. (R2 = 0.52)  2) the best factors of drama TV program predicting of the ethics of broadcasting organizations were; (1) showing TV ratting by corrected content (2) promoting positive thinking on drama program about ethics and diversity of human (3) producing drama TV program to promote learning, ethics, life skill and relationship in family were able to predict the ethics of broadcasting organizations for 59 percent. (R2 = 0.59)   3) the best factors of advertising program predicting of the ethics of broadcasting organizations were; (1) presenting the advertising on cultural, ethic, religion and believe by social context (2) performing license product number by government (3) advertise especially advertising in law were able to predict the ethics of broadcasting organizations for 58 percent. (R2 = 0.58)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles