เจ้าของวารสาร: สถาบันรัชต์ภาคย์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์

อธิการบดี สถาบันรัชต์ภาคย์

ประธานวารสาร

ดร. วรรณธนพล หิรัญบูรณะ         

 

สถาบันรัชต์ภาคย์

 

 

ที่ปรึกษา/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

ศาสตราจารย์พิเศษ โกวิทย์ โปษยานนท์

ศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน ดอกไธสง

ศาสตราจารย์ ดร. พฤกษ์ ศิริบรรณพิทักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี

รองศาสตราจารย์ ดร. พนารัตน์ ปานมณี

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ วัฒนวงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ แสงเงิน

สถาบันรัชต์ภาคย์

สถาบันรัชต์ภาคย์

สถาบันรัชต์ภาคย์

 

 

บรรณาธิการวารสาร

 

ดร. ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล

สถาบันรัชต์ภาคย์

 

 

กองบรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร. วรกมล วิเศษศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร. สุทธิพงษ์ วรอุไร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร. กีรติวรรณ กัลยาณมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวณฐมน น่านโพธ์ศรี

สถาบันรัชต์ภาคย์

นางสาวกาญจน์วดี โชควิทยานุกูล   

สถาบันรัชต์ภาคย์