Announcements

การเปลี่ยนแปลงกำหนดรอบการออกวารสารใหม่

2020-02-25

เนื่องด้วย วารสารรัชต์ภาคย์ ได้มีการปรับเปลี่ยนกำหนดรอบการออกวารสารใหม่ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำวารสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ ได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดรอบการออกวารสารใหม่ จากเดิมราย 3 เดือน เป็นราย 2 เดือน ดังนี้

ฉบับแรก  มกราคม - กุมภาพันธ์,  ฉบับที่สอง  มีนาคม - เมษายน, ฉบับที่สาม  พฤษภาคม - มิถุนายน

ฉบับที่สี่  กรกฎาคม - สิงหาคม,  ฉบับที่ห้า  กันยายน - ตุลาคม,  ฉบับที่หก  พฤศจิกายน - ธันวาคม

โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 14  ฉบับที่ 32 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป