ISSN 1905-2243

หนังสือรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

2021-10-20

กองบรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ขอความร่วมมือคณาจารย์ และนักวิจัย นักวิชาการ ที่ประสงค์ส่งบทความวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หากงานวิจัยของท่าน ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรรมการ รับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ หรือได้รับการ ยกเว้นการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ขอให้ส่งหลักฐานดังกล่าว เพื่อกองบรรณาธิการ พิจารณาเพิ่มเติม นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยส่งเอกสารดังกล่าวทางอีเมล์วารสารรัชต์ภาคย์ email: rjpjournal@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

20 ตุลาคม 2564

Vol. 16 No. 49 (2022): November - December

วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 49 ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยทางกองบรรณาธิการ ได้รักษามาตรฐานตามกรอบของวิชาการ พร้อมทั้งดำเนินงานเพื่อผลักดันและพัฒนาคุณภาพของบทความวิชาการและบทความวิจัยตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

วารสารรัชต์ภาคย์ฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจ คือ รูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเสริมสร้างความเป็นนวัตกรของผู้เรียน ของ ญาณิศา บุญจิตร์ ที่มีองค์ความรู้ใหม่ คือ หลักการบริหาร ได้แก่ หลักการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม หลักการเรียนรู้ผ่านการเล่น หลักการมีส่วนร่วม และหลักประสิทธิภาพ กระบวนการบริหาร ได้แก่  การวางระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ผลผลิต ได้แก่ คุณลักษณะของผู้เรียนนวัตกรด้านการจินตนาการและคิดสร้างสรรค์ การใฝ่รู้ และการคิดเชิงวิเคราะห์และแก้ปัญหา เงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ ได้แก่ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ พ่อแม่ผู้ปกครองปฏิบัติตามคำแนะนำ บริหารจัดการแบบยืดหยุ่น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน และ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผ่านการทดลองใช้ และได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญว่ามีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์

การพัฒนาเด็กเล็ก ก็ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศตามมา เนื่องจากกลไกสำคัญต่อภาคการผลิตของประเทศ ยังคงพึ่งพาศักยภาพของตลาดแรงงาน ดังนั้นคำกล่าวที่ว่า “เด็ก คือ อนาคตของชาติ” จึงเป็นจริง เพราะเมื่อเด็กก้าวเข้าสู่วัยทำงาน เด็กเหล่านี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมสำคัญระหว่างวัยเด็กและวัยผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ กองบรรณาธิการวารสาร พร้อมสนับสนุนนักวิชาการ อาจารย์ รวมไปถึงนักศึกษาที่มีความสนใจในการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อเสริมคุณค่าและพัฒนาคุณภาพงานทางวิชาการในระดับชาติระดับนานาชาติ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

 

อาจารย์ ดร. ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล

บรรณาธิการ

Published: 2022-12-27

View All Issues