กองบรรณาธิการวารสารรัชต์ภาคย์ ขอความร่วมมือคณาจารย์ และนักวิจัย นักวิชาการ ที่ประสงค์ส่งบทความวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หากงานวิจัยของท่าน ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรรมการ รับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ หรือได้รับการ ยกเว้นการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ขอให้ส่งหลักฐานดังกล่าว เพื่อกองบรรณาธิการ พิจารณาเพิ่มเติม นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยส่งเอกสารดังกล่าวทางอีเมล์วารสารรัชต์ภาคย์ email: rjpjournal@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

20 ตุลาคม 2564