วัตถุประสงค์

      วารสารราชพฤกษ์ เป็นวารสารระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ซึ่งเป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดขอบเขตสาขาวิชาย่อย (Sub-Subject Area) ของวารสาร แบ่งเป็น 5 สาขาวิชาย่อย ได้แก่ ศิลปะทั่วไปและมนุษยศาสตร์ (General Arts and Humanities) จิตวิทยาพัฒนาการและการศึกษา (Developmental and Educational Psychology) สังคมศาสตร์ทั่วไป (General Social Sciences) การศึกษา (Education) และรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) สำหรับคณาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ประสบการณ์ ผลงานระหว่างอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในรูปของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยตามขอบเขตสาขาวิชาที่กำหนด

กำหนดการเผยแพร่ปีละ  3  ฉบับ  คือ

        ฉบับที่  1  เดือนมกราคม-เมษายน
        ฉบับที่  2  เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
        ฉบับที่  3  เดือนกันยายน-ธันวาคม

การพิจารณาต้นฉบับ

         ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์  โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความอย่างน้อย 2 ท่าน ในการพิจารณาบทความ 1 เรื่อง โดยมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews)  แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)
      *โดยสาขาวิชาย่อย (Sub-Subject Area) ของวารสารราชพฤกษ์ มีดังนี้
      1. General Arts and Humanities
      2. Developmental and Educational Psychology
      3. General Social Sciences
      4. Education
      5. Public Administration

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

Sources of Support

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Journal History 

 

ข้อมูลประวัติของวารสาร การจัดตั้งวารสาร

1. รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน  พิมลบรรยงก์
(วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2- ปีที่ 10 ฉบับที่ 3)
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ  ไทยธานี
(วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1- ปีที่ 13 ฉบับที่ 3)
3. รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์  จุลศิริพงษ์
(วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1- ปีที่ 14 ฉบับที่ 3)
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ  ไทยธานี
(วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1- ปีที่ 17 ฉบับที่ 2)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันวิสาข์  โชรัมย์
(วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (ปัจจุบัน))