วัตถุประสงค์

        วารสารราชพฤกษ์เป็นวารสารระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นวารสารพิมพ์เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและการวิจัยในรูปของบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ประสบการณ์ และผลงานระหว่างอาจารย์และนักศึกษา บุคลากรในสถาบันการศึกษาอื่นๆ บทความที่ส่งมาเพื่อเผยแพร่  ต้องเป็นบทความใหม่ที่อยู่ในสาขาวิชา ดังนี้ คือ สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  รายงาน  หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน  และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

 

กำหนดการเผยแพร่ปีละ  3  ฉบับ  คือ

        ฉบับที่  1  เดือนมกราคม-เมษายน
        ฉบับที่  2  เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
        ฉบับที่  3  เดือนกันยายน-ธันวาคม

การพิจารณาต้นฉบับ

        ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์  โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความอย่างน้อย 2 ท่าน ในการพิจารณาบทความ 1 เรื่อง โดยมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews)  แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ  ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

Sources of Support

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Journal History 

 

ข้อมูลประวัติของวารสาร การจัดตั้งวารสาร

1. รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน  พิมลบรรยงก์
(วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2- ปีที่ 10 ฉบับที่ 3)
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ  ไทยธานี
(วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1- ปีที่ 13 ฉบับที่ 3)
3. รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์  จุลศิริพงษ์
(วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1- ปีที่ 14 ฉบับที่ 3)
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ  ไทยธานี
(วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1- ปีที่ 17 ฉบับที่ 2)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันวิสาข์  โชรัมย์
(วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (ปัจจุบัน))