วารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา E-ISSN : 2651-1835 (Online)

วารสารราชพฤกษ์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในรูปของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ และเปิดโอกาส ให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แสดงผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยได้จัดทำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์  โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความอย่างน้อย 2 ท่าน ในการพิจารณาบทความ 1 เรื่อง โดยมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews)  แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)
      *โดยสาขาวิชาย่อย (Sub-Subject Area) ของวารสารราชพฤกษ์ มีดังนี้
      1. General Arts and Humanities
      2. Developmental and Educational Psychology
      3. General Social Sciences
      4. Education
      5. Public Administration

ISSN 2651-1835 (Online)

Vol. 21 No. 2 (2023): May-August 2023

Published: 2023-08-18

Development of Physical Self-Concept Inventory Thai Version

Duangjai Siriwatthanasin, Sombat Onsiri, Juthamas Singchainara

49-63

The Factors Influencing the Paradigm of Religious Tourism: A Case Study of Wat Chedi (Ai Khai)

Warangkana Tantasuntisakul, Methawee Wongkit, Kamonchanok Sangsawad

144-159

Identity Communication of Chantaburi Local Food in Tourism Context

Wikhanesuan Tagong, Orawan Sirisawat Apichayakul

160-174

View All Issues

Indexed in tci