Contact

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

Principal Contact

ผศ.ดร. วันวิสาข์ โชรัมย์
Graduate School, Nakhon Ratchsima Rajabhat University
Phone 044-009009 ต่อ 1536

Support Contact

ศิราณี กรมโพธิ์
Phone 044-009009 ต่อ 1536